Właściwa droga do pracy z POWER-em

Logo Właściwa Droga do Pracy w POWERem

O projekcie

Projekt „Właściwa droga do pracy z POWER-em” realizowany jest ze środkówPlakat Właściwa Droga DO Pracy z POWERem

Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa: I. Rynek pracy otwarty dla wszystkich. Działanie: 1.2. Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe.

Projekt realizowany jest od 01.09.2020r. – 30.06.2023 r.

Krótki opis projektu:

Wzrost szans na uzyskanie i utrzymanie zatrudnienia przez 304 uczestników projektu zamieszkujących woj. małopolskie w subregionie tarnowskim w powiecie: brzeskim, dąbrowskim, m. Tarnów, tarnowskim w wieku 15-29 l. (UP), w tym min. 168 os. biernych zawodowo, min. 136 os. bezrobotnych, niezarejestrowanych w Urzędzie Pracy oraz min. 31 os. pracujących, będącymi emigrantami/reemigrantami lub osobami odchodzącymi z rolnictwa – poprzez uzyskanie kwalifikacji lub nabycie kompetencji oraz doświadczenia zawodowego w zakresie wynikającym z IPD dzięki udziałowi w projekcie w okresie 01.09.2019- 30.06.2023 r.

Wartość projektu: 3 392 630,00 zł
Dofinansowanie projektu: 3 222 998,50 zł

wkład Unii Europejskiej: 2 859 308,56 zł

dotacja celowa z Budżetu Państwa 363 689,94 zł

W ramach projektu oferujemy:

  • szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
  • 3 miesięczny staż zawodowy wraz ze stypendium stażowym,
  • indywidualne poradnictwo psychologiczne,
  • indywidualne spotkania z doradcą zawodowym opracowujące/monitorujące Indywidualny Plan Działania,
  • indywidualne spotkania z pośrednikiem pracy.

 

Projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej i Budżetu Państwa