Właściwa droga do pracy z POWER-em

Logo Właściwa Droga do Pracy w POWERem

 

 

Projekt „Właściwa droga do pracy z POWER-em” realizowany jest ze środkówPlakat Właściwa Droga DO Pracy z POWERem

Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa: I. Rynek pracy otwarty dla wszystkich. Działanie: 1.2. Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe.

Projekt realizowany jest od 01.09.2020r. – 30.06.2023 r.

Krótki opis projektu:

Wzrost szans na uzyskanie i utrzymanie zatrudnienia przez 304 uczestników projektu zamieszkujących woj. małopolskie w subregionie tarnowskim w powiecie: brzeskim, dąbrowskim, m. Tarnów, tarnowskim w wieku 15-29 l. (UP), w tym min. 168 os. biernych zawodowo, min. 136 os. bezrobotnych, niezarejestrowanych w Urzędzie Pracy oraz min. 31 os. pracujących, będącymi emigrantami/reemigrantami lub osobami odchodzącymi z rolnictwa – poprzez uzyskanie kwalifikacji lub nabycie kompetencji oraz doświadczenia zawodowego w zakresie wynikającym z IPD dzięki udziałowi w projekcie w okresie 01.09.2019- 30.06.2023 r.

Wartość projektu: 3 392 630,00 zł
Dofinansowanie projektu: 3 222 998,50 zł

wkład Unii Europejskiej: 2 859 308,56 zł

dotacja celowa z Budżetu Państwa 363 689,94 zł

W ramach projektu oferujemy:

 • szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
 • 3 miesięczny staż zawodowy wraz ze stypendium stażowym,
 • indywidualne poradnictwo psychologiczne,
 • indywidualne spotkania z doradcą zawodowym opracowujące/monitorujące Indywidualny Plan Działania,
 • indywidualne spotkania z pośrednikiem pracy.

Ponadto osoby biorące udział w projekcie otrzymają:

 • zwrot kosztów dojazdu na wszystkie formy wsparcia,
 • zwrot kosztów badań lekarskich,
 • materiały szkoleniowe oraz catering podczas szkoleń,
 • ubezpieczenie NNW.

Warunki uczestnictwa:

Uczestnikami/czkami projektu mogą być wszystkie osoby poniżej 30 roku życia, które spełniają niżej wymienione kryteria:

 • zamieszkują województwo małopolskie w subregionie tarnowskim w powiecie: brzeskim, dąbrowskim, m. Tarnów, tarnowskim;
 • są osobami biernymi zawodowo lub bezrobotnymi, niezarejestrowanymi w Urzędzie Pracy lub osobami pracującymi (emigrantami/reemigrantami lub osobami odchodzącymi z rolnictwa).

Formularze i dokumenty rekrutacyjne:

 1. Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie z załącznikami

Dla osób bezrobotnych lub biernych zawodowo konieczne jest dostarczenie zaświadczenie z ZUS o braku tytułu do Ubezpieczeń Społecznych, wniosek o wydanie zaświadczenia na druku US-7

wzór druku US-7

Harmonogram wsparcia:

harmonogram wsparć Właściwa droga do pracy z POWER-em

Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie!

Kontakt:

Inventum Sp. z o. o.
ul. Siemiradzkiego 11a/2
33-300 Nowy Sącz

E-mail: lena.damasiewicz@inventum-global.pl
Tel.: 18 521 10 18

Biuro projektu jest dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, nie posiada stopni ani barier architektonicznych.

Istnieje możliwość wprowadzenia psa asystującego.

Personel projektu pomoże w wypełnianiu dokumentów.

Po wcześniejszym umówieniu istnieje możliwość zapewnienia tłumacza języka migowego

Biuro projektu/punkt rekrutacyjny

Siedziba Fundacji EDUMOCNI

ul. Kościuszki 37A
33-100 Tarnów

Anna Gabiga – rekruter
tel. + 48 884 004 939
a.gabiga@edumocni.pl

Logotyp Dofinansowania ze Środków Budżetu Państwa

Projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej i Budżetu Państwa