Moja reakcja – aktywna integracja!

Projekt „Moja reakcja – aktywna integracja!” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa: RPWM. 11.00.00 Włączenie Społeczne. Działania 11.01 Aktywne złączenie z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie. Poddziałanie 11.01.01. Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym – projekty konkursowe.

Projekt realizowany jest od 01.01.2020 r. – 30.06.2021 r.

Wartość projektu: 1.037.105,00 PLN w tym dofinansowanie z UE: 881.539,25 PLN

Krótki opis projektu:

Celem projektu jest poprawa sytuacji na rynku pracy 58 osób (35 kobiet / 23 mężczyzn) zagrożonych ryzykiem ubóstwa lub wykluczenia społecznego w wieku 18-64 lata, zamieszkujących w gminach województwa warmińsko-mazurskiego z wyłączeniem gmin MOF Olsztyna i MOF Ełku, poprzez przywrócenie ich do zatrudnienia w wyniku objęcia ich kompleksowym programem reintegracji społeczno-zawodowej obejmujący instrumenty aktywizacji społecznej, zawodowej w okresie I.2020-VI.2021.

Projekt adresowany jest do osób bezrobotnych, osób długotrwale bezrobotnych biernych zawodowo, osób o niskich kwalifikacjach, osób niepełnosprawnych, osób lub rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, a także otoczenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zamieszkujących województwo warmińsko-mazurskie (z wyłączeniem gmin MOF Olsztyn i MOF Ełk)

W ramach projektu oferujemy:

 1. Indywidualne ścieżkę wsparcia dostosowaną do potrzeb i predyspozycji uczestnika
 2. Pośrednictwo pracy i poradnictwo zawodowe
 3. Szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
 4. 3-6 miesięczny staż zawodowy wraz ze stypendium stażowym,
 5. Poradnictwo psychologiczne,
 6. Wsparcie w wyborze kierunku rozwoju zawodowego przez doświadczonych coachów lub menedżerów

Ponadto osoby biorące udział w projekcie otrzymają:

 • zwrot kosztów dojazdu na wszystkie formy wsparcia,
 • zwrot kosztów badań lekarskich,
 • materiały szkoleniowe oraz catering podczas szkoleń,
 • ubezpieczenie NNW

Warunki uczestnictwa:

Uczestnikami/Uczestniczkami projektu mogą być wszystkie osoby, które spełniają niżej wymienione kryteria:

 • zamieszkują w rozumieniu Kodeksu Cywilnego w województwie warmińsko-mazurskie, powiaty: bartoszycki, braniewski, działdowski, elbląski, ełcki (gminy: Kalinowo, Prostki, Stare Juchy), giżycki, iławski, kętrzyński, lidzbarski, mrągowski, nidzicki, nowomiejski, olecki, olsztyński (gminy: Biskupiec- gmina miejsko-wiejska, Biskupiec- miasto, Biskupiec- obszar wiejski, Dobre Miasto- obszar wiejski, Dobre Miasto- gmina miejsko-wiejska, Dobre Miasto- miasto, Jeziorany- gmina miejsko-wiejska, Jeziorany- miasto, Jeziorany- obszar wiejski, Kolno- gmina wiejska, Olsztynek- gmina miejsko-wiejska, Olsztynek- miasto, Olsztynek- obszar wiejski, Świątki- gmina wiejska), ostródzki, piski, szczycieński, gołdapski, węgorzewski, Elbląg (cały powiat);
 • są osobami bezrobotnymi, długotrwale bezrobotnymi, biernymi zawodowo, o niskich kwalifikacjach, niepełnosprawnymi, osobami lub rodzinami zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, a także otoczenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zamieszkujących powiaty
 • w wieku 18-64 lat

W szczególności zapraszamy Kandydatów:

 • posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,
 • w wieku 18-64 lata,
 • z wykształceniem co najwyżej ponadgimnazjalnym (Liceum, liceum profilowane, technikum, technikum uzupełniające, zasadnicza szkoła zawodowa)
 • osoby długotrwale bezrobotne
 • kobiety

Zapraszamy do udziału w projekcie !!!

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY

Kontakt:

Inventum Sp. z o. o.
ul. Mikołaja Reja 20a
33-300 Nowy Sącz

E-mail: rafal.figas@inventum-global.pl
Tel.: 661 454 383

Biuro projektu:
ul. 12 lutego 16-20/6U
82-300 Elbląg

Formularze i dokumenty rekrutacyjne:

  1. Regulamin uczestnictwa w projekcie (PDF)
  2. Formularz rekrutacyjny (PDF)
  3. Deklaracja uczestnictwa (PDF)
  4. Oświadczenie uczestnika projektu (PDF)
  5. Oświadczenie o dostarczeniu dokumentów potwierdzających podjęcie zatrudnienia (PDF)
  6. Oświadczenie uczestnika (PDF)
  7. Test motywacji (PDF)
  8. Zgoda na publikację wizerunku (PDF)
  9. Wniosek o zwrot kosztów dojazdu środkami transportu publicznego (PDF)
  10. Wniosek o zwrot kosztów dojazdu własnym środkiem transportu (PDF)
  11. Oświadczenie przewoźnika o cenie biletu (PDF)
  12. Oświadczenie dotyczące sytuacji uczestnika po zakończeniu udziału w projekcie (PDF)

Harmonogram:

 1. Harmonogram wsparcia II kwartał. Indywidualna Pomoc Psychologiczna (PDF)
 2. Harmonogram wsparcia II kwartał. Indywidualny Plan Działania (PDF)

Postępowania projektowe:

 1. Rozeznanie rynku na opracowanie i realizacja indywidualnej ścieżki reintegracji społeczno-zawodowej (PDF)
 2. Oferta na zapewnienie cateringu (PDF)