Szkolenia z Ochrony Środowiska

 

Tytuł szkolenia: Recykling

Miejsce szkolenia: Siemiradzkiego 11A/2 , 33-300 Nowy Sącz oraz teren całej Polskimetalowe kosze na segregacje

Liczba godzin szkoleniowych: 20-40 godzin (w zależności od potrzeb)

Program i cele szkolenia:

 1. Obowiązki przedsiębiorcy w zakresie opłaty produktowej,
 2. Segregacja odpadów, obowiązki przedsiębiorców z zakresu ochrony środowiska,
 3. Obowiązki dotyczące ewidencji i gospodarki odpadami, w tym odpadami niebezpiecznymi,
 4. Obowiązki przedsiębiorców z zakresu ochrony środowiska w świetle aktualnych wymagań prawnych,
 5. Sprawozdawczość podmiotów oraz gmin w zakresie odebranych odpadach komunalnych i nieczystościach ciekłych, wymagane poziomy odzysku i recyklingu

Szkolenie skierowane do każdego bez względu na poziom wiedzy z zakresu szkolenia. Poziom grupy ustala Trener prowadzący przez rozpoczęciem zajęć.

Trener: Lidia Rembiasz-Kantor

Opis kwalifikacji trenera:

Długoletnie doświadczenie pracy w zakresie ekologii. Ponad 5 letni staż pracy w Małopolskim Inspektoracie Środowiska oddział w Nowym Sączu. Doświadczenie w prowadzeniu szkoleń finansowanych z UE dotyczących ekologii, ochrony środowiska, zanieczyszczeń.


Tytuł szkolenia: Gospodarka odpadami komunalnymi

Miejsce szkolenia: Siemiradzkiego 11A/2, 33-300 Nowy Sącz oraz teren całej Polskiplaneta ziemia z napisem Gospodarka odpadami komunalnymi

Liczba godzin szkoleniowych: 8-16 godzin (w zależności od potrzeb)

Efekty kształcenia założone do osiągnięcia:

Uczestnicy podczas szkolenia gospodarki odpadami komunalnymi będą wiedzieli jak będzie wyglądał model gospodarki odpadami obowiązujący od lipca 2013 roku. Osoby biorące udział w kursie będą znali zasady ewidencji gospodarki odpadami, uczestnicy poznają także aktualny stan prawny. Głównym założeniem szkolenia gospodarki odpadami komunalnymi jest przedstawienie i wyjaśnienie osobom zajmującym się zagadnieniami gospodarki odpadami nowych obowiązków w zakresie utrzymania czystości i porządku w gminach

Program i cele szkolenia:

 1. Obowiązki w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi wynikające z przepisów prawa
 2. Porównanie modelu gospodarki odpadami komunalnymi w gminach – porównanie dotychczasowych i nowych rozwiązań w odniesieniu do nowelizacji
 3. Składowanie odpadów
 4. Nowe rozwiązania w gospodarce odpadami komunalnymi- ujęcie praktyczne
 5. Opłaty i kary za nieprzestrzegania zapisów ustawy

Szkolenie skierowane do każdego bez względu na poziom wiedzy z zakresu szkolenia. Poziom grupy ustala Trener prowadzący przez rozpoczęciem zajęć.

Trener:Lidia Rembiasz-Kantor

Opis kwalifikacji trenera:

Długoletnie doświadczenie pracy w zakresie ekologii. Ponad 5 letni staż pracy w Małopolskim Inspektoracie Środowiska oddział w Nowym Sączu. Doświadczenie w prowadzeniu szkoleń finansowanych z UE dotyczących ekologii, ochrony środowiska, zanieczyszczeń.


Tytuł szkolenia: Logistyka odzysku

Miejsce szkolenia: Siemiradzkiego 11A/2, 33-300 Nowy Sącz oraz teren całej Polskikontur polski ze śmieciami z napisem Logistyka odzysku

Liczba godzin szkoleniowych: 16-24 godzin (w zależności od potrzeb)

Efekty kształcenia założone do osiągnięcia:

Informacje o korzyściach z zaangażowania przedsiębiorców w procesy odzysku i recyklingu w ramach łańcucha dostaw.

Program i cele szkolenia:

 1. wpływ ekonomii ochrony środowiska na zmiany w podejściu do zarządzania firmą – rozwój zarządzania środowiskowego
 2. cykl życia odpadu jako narzędzie marketingowe,
 3. standardy selektywnej zbiórki w zależności od miejsca powstawania odpadów,
 4. zwroty i reklamacje jako źródło informacji,
 5. korzyści z logistyki odzysku w ramach łańcucha dostaw,
 6. audyt ekologiczny przedsiębiorstwa – jak wdrożyć zasady logistyki odzysku we własnym łańcuchu dostaw?
 7. CSR – biznes społecznie odpowiedzialny – teoria i podstawy,
 8. najlepsze praktyki – logistyka odzysku w działaniach marketingowych, sprzedażowych i w tworzeniu CSR – przykłady,

Szkolenie skierowane do każdego bez względu na poziom wiedzy z zakresu szkolenia. Poziom grupy ustala Trener prowadzący przez rozpoczęciem zajęć.

Trener: Specjalista w zakresie logistyki odzysku

Opis kwalifikacji trenera:

Długoletnie doświadczenie pracy w zakresie logistyki i edukacji odzysku.


Tytuł szkolenia: Rozwiązania proekologiczne w Firmie

Miejsce szkolenia: Siemiradzkiego 11A/2, 33-300 Nowy Sącz oraz teren całej Polski

Liczba godzin szkoleniowych: 30-50 godzin (w zależności od potrzeb)

Efekty kształcenia założone do osiągnięcia:

Uczestnicy/ki szkolenia zdobędą niezbędną wiedzę w zakresie rozwiązań ekologicznych, w tym, wiedzę z zakresu rozwiązań ekologicznych oraz zastosowania Odnawialnych Źródeł Energii w swojej firmie, w tym: fotowoltaiki. wiatraków, jak również dowiedzą się jak taką inwestycję finansować. Dodatkowo przewidujemy panel poświęcony optymalizacji kosztów energii w działalności. Szkolenie prowadzone będzie w sposób praktyczny i jak najbardziej efektywny. W zależności od potrzeb uczestników/uczestniczek stosowane będą wykłady, dyskusje, burze mózgów, stadium przypadku – case study oraz pracę w małych grupach.

Program i cele szkolenia:

MODUŁ I – GOSPODARKA ENERGIĄ W MMŚP

stosowanie odnawialnych źródeł energii (OZE), sterowanie wytwarzaniem, dystrybucją i zużyciem energii, systemy pomiarowe, technologie inteligentnych budynków i ich zastosowanie, zarządzanie energiią cieplną, projektowanie systemowego zarządzania energią w przedsiębiorstwie jako lokalnym systemie energetycznym ¬ SMART GRID, sterowanie oświetleniem z zastosowaniem inteligentnego sterowania i energooszczędnych źródeł światła.

MODUŁ II – SUROWCE I ODPADY W MMŚP

nowoczesne, ekologiczne technologie gospodarowania surowcami, projektowanie ekologicznych surowców, ekologiczna gospodarka odpadami, sposoby i metody gospodarowania odpadami, w tym przechowywania, magazynowania, transportu, prowadzenie ewidencji odpadów, diagnozowanie problemów z zakresu gospodarki odpadowej, projektowanie rozwiązań.

MODUŁ III – ZAGADNIENIA DOT. ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA ROZWIĄZAŃ EKOLOGICZNYCH

sposoby finansowania inwestycji z zakresu rozwiązań ekologicznych, analiza dostępnych źródeł finansowania, korzyści ekonomiczne, ekologiczne i społeczne zmian w zakresie wprowadzania w/w inwestycji.

Szkolenie skierowane do każdego bez względu na poziom wiedzy z zakresu szkolenia. Poziom grupy ustala Trener prowadzący przez rozpoczęciem zajęć.

Trener: Radosław Szlagowski

Opis kwalifikacji trenera:

Długoletnie doświadczenie pracy w w/w zakresie. Przeprowadził ponad 700 godzin szkoleń dla przedsiębiorców; Brał udział w tworzeniu biznes planu i restrukturyzacji oraz udzielał usług konsultingowych (doradztwo ekonomiczne, prawne, ekologiczne).


Tytuł szkolenia: Fotowoltaika

Miejsce szkolenia: Siemiradzkiego 11A/2 , 33-300 Nowy Sącz oraz teren całej Polskiżarówka z mchu w tle zachodzące słońce i panele fotowoltaiczne

Liczba godzin szkoleniowych: 40-90 godzin (w zależności od potrzeb)

Program i cele szkolenia:

Budowa i zasada działania ogniw fotowoltaicznych
Rodzaje systemów fotowoltaicznych
Kompatybilność elektro-magnetyczna systemów PV
Magazynowanie energii elektrycznej
Kontrola procesu wytwarzania energii
Zabezpieczenia w systemach fotowoltaicznych
Instalacja, monitorowanie i obsługa systemów fotowoltaicznych

Szkolenie skierowane do każdego bez względu na poziom wiedzy z zakresu szkolenia. Poziom grupy ustala Trener prowadzący przez rozpoczęciem zajęć.

Trener: Radosław Szlagowski

Opis kwalifikacji trenera:

Długoletnie doświadczenie pracy w w/w zakresie. Przeprowadził ponad 700 godzin szkoleń dla przedsiębiorców; Brał udział w tworzeniu biznes planu i restrukturyzacji oraz udzielał usług konsultingowych (doradztwo ekonomiczne, prawne, ekologiczne).


Tytuł szkolenia: Budynki energooszczędne

Miejsce szkolenia: Siemiradzkiego 11A/2, 33-300 Nowy Sącz oraz teren całej PolskiBudynek energooszczędny

Liczba godzin szkoleniowych: 60-120 godzin (w zależności od potrzeb)

Program i cele szkolenia:

podstawy prawne, rozwiązania architektoniczne – dyrektywy UE, rozporządzenia, programy rządowe, wymagania techniczne, rozwiązania energooszczędne konstrukcji budynku, metody obliczani zapotrzebowania mocy na potrzeby ogrzewania, sezonowe zapotrzebowanie ciepła, materiały i wyroby budowlane, dobór źródeł ciepła.

Szkolenie skierowane do każdego bez względu na poziom wiedzy z zakresu szkolenia. Poziom grupy ustala Trener prowadzący przez rozpoczęciem zajęć.

Trener: Radosław Szlagowski

Opis kwalifikacji trenera:

Długoletnie doświadczenie pracy w w/w zakresie. Przeprowadził ponad 700 godzin szkoleń dla przedsiębiorców; Brał udział w tworzeniu biznes planu i restrukturyzacji oraz udzielał usług konsultingowych (doradztwo ekonomiczne, prawne, ekologiczne).