MOŻESZ WIĘCEJ!

O projekcie

 

Wartość projektu: 1 889 947,39 zł

 

Dofinansowanie z Unii: 1 511 957,91 zł

 

Dofinansowanie z budżetu Państwa: 283 492,12 zł

 

Data realizacji projektu: 1.06.2020 – 30.06.2022

 

Opis projektu:

Celem głównym projektu jest reintegracja społeczna i zawodowa 135 osób (81K i 54M) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym korzystających ze świadczeń pomocy społecznej lub kwalifikujących się do objęcia wsparciem pomocy – doświadczających wielokrotnego wykluczenia, zamieszkujących w gminach poniżej progu defaworyzacji powiatów: radomskiego, szydłowieckiego, przysuskiego i lipskiego ( w tym min. 7 os. z obszaru rewitalizoawanego gminy Lipsko) – poprzez realizowanie w okresie 06.2020 – 10.2021 indywidualnej ścieżki reintegracji dla każdego uczestnika. W ramach projektu oferujemy:

 1. analizę potrzeb i predyspozycji, opracowanie indywidualnej ścieżki reintegracji
 2. indywidualne wsparcie psychologiczne oraz poradnictwo prawne
 3. grupowy trening umiejętności społecznych
 4. szkolenia zawodowe
 5. pośrednictwo pracy
 6. staże zawodowe

Ponadto osoby biorące udział w projekcie otrzymają:

 1. zwrot kosztów dojazdu na wszystkie formy wsparcia,
 2. catering na wsparciach grupowych
 3. materiały szkoleniowe oraz catering podczas szkoleń,
 4. ubezpieczenie NNW

Warunki uczestnictwa:

Uczestnikami/czkami projektu mogą być osoby, które spełniają niżej wymienione kryteria:

 1. Kandydat/ka zamieszkuje w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na terenie województwa Mazowieckiego – powiat (radomski, szydłowiecki, przysuski i lipski w tym gm. Lipsko)
 2. Kandydat/ka jest osobą bezrobotną lub bierną zawodowo – 100%
 3. Kandydat/ka to osoba doświadczająca wielokrotnego wykluczenia – 100%, w tym (długotrwale bezrobotna, ubóstwo, długotrwale lub ciężko chora, niepełnosprawna) – zazwyczaj osoby te korzystają z pomocy społecznej, w tym:
  • min. 20% os. z niepełnosprawnościami (27 os.)
 4. Kandydat/ka nie jest osobą korzystającą i nigdy nie korzystała ze wsparcia oferowanego w projekcie pozakonkursowym wyłonionym w naborze RPMA.09.01.00-IP.01-14-079/19