Z POWEREM do pracy!

Logo Właściwa Droga do Pracy w POWERem

Wartość Projektu 3 786 818,00 zł

Dofinansowanie 3 597 476,60 zł

Dofinansowanie z Unii Europejskiej 3 191 530,21 zł

Dofinansowanie z Budżetu Państwa 405 946,39 zł

Projekt realizowany jest od 01.09.2020r. – 31.03.2023r.

Opis projektu:

Plakat Projektu z Powerem do pracy
Projekt pt. „Z POWEREM DO PRACY!”, nr POWR.01.02.01-12-0026/20 realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa I. Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe. Projekt realizowany jest od 01.09.2020r. do 31.03.2023r. i obejmuje powiaty: nowosądecki, gorlicki, limanowski i miasto Nowy Sącz. Celem głównym projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia i poprawa sytuacji na rynku pracy 369 os. w wieku 15-29 lat z obszaru subregionu sądeckiego w województwie małopolskim poprzez realizację wsparcia indywidualnego i kompleksową aktywizację zawodowo-edukacyjną obejmującą instrumenty i usługi rynku pracy, które zostaną zidentyfikowane jako konieczne dla uzyskania zatrudnienia przez osobę objętą wsparciem. Projekt jest skierowany do 369 osób pozostających bez zatrudnienia niezarejestrowanych w Urzędzie Pracy lub zatrudnionych na umowach krótkoterminowych lub cywilnoprawnych zagrożonych ubóstwem lub osób odchodzących z rolnictwa i zamieszkujących na terenie subregionu sądeckiego, w tym niezarejestrowanych w Urzędzie Pracy i biernych zawodowo oraz osób pracujących znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy.

W ramach projektu oferujemy:

  • Poradnictwo zawodowe
  • Szkolenia zawodowe
  • Staże zawodowe
  • Pośrednictwo pracy

Projekt skierowany jest do osób:

  • zamieszkujących powiaty: nowosądecki, gorlicki, limanowski i miasto Nowy Sącz
  • w wieku 15-29 lat
  • biernych zawodowo
  • bezrobotnych niezarejestrowanych w Urzędzie Pracy
  • pracujących,
  • imigranci/imigrantki, reemigranci/reemigrantki oraz osoby odchodzące z rolnictwa

Projekt „Z POWERem do pracy!” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, nr projektu: POWR.01.02.01-12-0026/20 Dla Osi Priorytetowej: 1. Osoby młode na rynku pracy; Działanie 1.2. Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe; Podziałanie 1.2.1. Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

 

Logotyp Dofinansowania ze Środków Budżetu Państwa