Z POWEREM do pracy!

Logo Właściwa Droga do Pracy w POWERem

Wartość Projektu 3 786 818,00 zł

Dofinansowanie 3 597 476,60 zł

Dofinansowanie z Unii Europejskiej 3 191 530,21 zł

Dofinansowanie z Budżetu Państwa 405 946,39 zł

Projekt realizowany jest od 01.09.2020r. – 31.03.2023r.Plakat Projektu z Powerem do pracy

Opis projektu:

Projekt pt. „Z POWEREM DO PRACY!”, nr POWR.01.02.01-12-0026/20 realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa I. Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe. Projekt realizowany jest od 01.09.2020r. do 31.03.2023r. i obejmuje powiaty: nowosądecki, gorlicki, limanowski i miasto Nowy Sącz. Celem głównym projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia i poprawa sytuacji na rynku pracy 369 os. w wieku 15-29 lat z obszaru subregionu sądeckiego w województwie małopolskim poprzez realizację wsparcia indywidualnego i kompleksową aktywizację zawodowo-edukacyjną obejmującą instrumenty i usługi rynku pracy, które zostaną zidentyfikowane jako konieczne dla uzyskania zatrudnienia przez osobę objętą wsparciem. Projekt jest skierowany do 369 osób pozostających bez zatrudnienia niezarejestrowanych w Urzędzie Pracy lub zatrudnionych na umowach krótkoterminowych lub cywilnoprawnych zagrożonych ubóstwem lub osób odchodzących z rolnictwa i zamieszkujących na terenie subregionu sądeckiego, w tym niezarejestrowanych w Urzędzie Pracy i biernych zawodowo oraz osób pracujących znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy.

W ramach projektu oferujemy:

 • Poradnictwo zawodowe
 • Szkolenia zawodowe
 • Staże zawodowe
 • Pośrednictwo pracy

Projekt skierowany jest do osób:

 • zamieszkujących powiaty: nowosądecki, gorlicki, limanowski i miasto Nowy Sącz
 • w wieku 15-29 lat
 • biernych zawodowo
 • bezrobotnych niezarejestrowanych w Urzędzie Pracy
 • pracujących,
 • imigranci/imigrantki, reemigranci/reemigrantki oraz osoby odchodzące z rolnictwa

Zapewniamy:

 • stypendia szkoleniowe i stażowe
 • zwrot kosztów dojazdu
 • zwrot kosztów opieki nad osobą zależną
 • catering
 • materiały szkoleniowe

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY

 

Formularze i dokumenty rekrutacyjne:

 1. Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie wraz z załącznikami

 

Dla osób bezrobotnych lub biernych zawodowo konieczne jest dostarczenie zaświadczenie z ZUS o braku tytułu do Ubezpieczeń Społecznych, wniosek o wydanie zaświadczenia na druku US-7

wzór druku US-7

Harmonogram:

 1. Harmonogram wsparcia (PDF)

Kontakt:

Inventum Sp. z o. o. ul. Siemiradzkiego 11A, 33-300 Nowy Sącz

E-mail: aleksandra.koszkul@inventum-global.pl

Tel.: 605 104 409

Biuro projektu jest dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, nie posiada stopni ani barier architektonicznych.

Istnieje możliwość wprowadzenia psa asystującego.

Personel projektu w razie potrzeby pomoże w wypełnianiu dokumentów.

Po wcześniejszym umówieniu zapewniamy tłumacza języka migowego

 

Projekt „Z POWERem do pracy!” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, nr projektu: POWR.01.02.01-12-0026/20 Dla Osi Priorytetowej: 1. Osoby młode na rynku pracy; Działanie 1.2. Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe; Podziałanie 1.2.1. Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

 

Logotyp Dofinansowania ze Środków Budżetu Państwa