Moc aktywizacji zawodowej

Logo Właściwa Droga do Pracy w POWERem

Plakat Moc Aktywizacji ZawodowejO projekcie

Projekt realizowany jest od 01.01.2022r. – 30.06.2023r.

Opis projektu:

Projekt pt. „Moc aktywizacji zawodowej”, nr POWR.01.05.01-IP.03-00-001/20 realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa I. Rynek pracy otwarty dla wszystkich. Działanie 1.5 Rozwój potencjału zawodowego osób z niepełnosprawnościami. Projekt realizowany jest od 01.01.2022r. do 30.06.2023r. i obejmuje województwo: małopolskie, śląskie lub opolskie.
Celem głównym projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia i poprawa sytuacji na rynku pracy oraz sytuacji życiowej i finansowej 200os. (110 kobiet, 90 mężczyzn) w wieku od 18 lat i więcej z województwa małopolskiego, śląskiego lub opolskiego poprzez realizację wsparcia indywidualnego i kompleksową aktywizację zawodowo-edukacyjną obejmującą instrumenty i usługi rynku pracy, które zostaną zidentyfikowane jako konieczne dla uzyskania zatrudnienia przez osobę objętą wsparciem. Projekt jest skierowany do 200 osób z niepełnosprawnościami w wieku 18 lat i więcej pozostających bez zatrudnienia, osób bezrobotnych i biernych zawodowo lub zatrudnionych na umowach krótkoterminowych lub cywilnoprawnych zamieszkujących na terenie województwa małopolskiego, śląskiego lub opolskiego w tym 160 osób niepracujących (88 kobiet i 72 mężczyzn) i 40 osób pracujących (22 kobiet i 18mężczyzn).

 

Zapraszamy osoby będące byłymi uczestnikami projektów z zakresu włączenia społecznego realizowanych w ramach CT 9 w RPO, o ile spełniają przesłanki określone w kryterium dostępu do udziału w projekcie.

Wartość projektu: 2 543 040,00 zł
Dofinansowanie z UE: 2143 274,11 zł
Dofinansowanie z BP: 399 765,89 zł

 

Projekt skierowany jest do 200 osób (110 K i 90 M), które:

  • zamieszkują województwo małopolskie, śląskie lub opolskie
  • są osobami powyżej 18 roku życia
  • posiadają orzeczenie o niepełnosprawności

W ramach projektu oferujemy:

  • wsparcie doradcy zawodowego, pośrednika pracy i trenera pracy
  • szkolenia zawodowe nadające kwalifikacje wraz ze stypendium szkoleniowym
  • 3 miesięczny płatny staż zawodowy

Uczestnikom projektu zapewniamy:

  • zwrot kosztów dojazdu
  • zwrot kosztów opieki nad dzieckiem lub osobą zależną

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY

 

Projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej i Budżetu Państwa