WŁĄCZ aktywność!

Logotyp programu operacyjnego województwa wielkopolskiego

O projekcie

Projekt pt. WŁĄCZ aktywność!” nr RPWP.07.01.02-30-0107/19 realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020, dla osi priorytetowej: 7. Włączenie społeczne dla działania: 7.1. Aktywna Integracja dla poddziałania: 7.1.2. Aktywna Integracja – projekty konkursowe

Opis projektu:

Celem głównym projektu jest wzrost szans na rynku pracy wśród 106 os. (59K, 47M) w wieku 18-67 lat zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zamieszkałych na obszarze województwa wielkopolskiego zgodnych z KC tj. na wiejskich obszarach funkcjonalnych wymagających wsparcia procesów rozwojowych (regionalne OSI) w województwie wielkopolskim (zgodnie z zał. 6 ) w okresie od 09.2021 do końca 02.2023r. poprzez realizację kompleksowego programu aktywizacji obejmujących instrumenty aktywizacji społeczno-zawodowej (TYP 1a) tj. spotkanie z doradcą zawodowym w tym utworzenie IŚR, poradnictwa specjalistycznego, pośrednika pracy, szkoleń zawodowych oraz staże zawodowe.

 • Projekt ukierunkowany na wsparcie osób niepełnosprawnych o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności
 • Projekt skierowany do mieszkańców wiejskich obszarów funkcjonalnych wymagających wsparcia procesów rozwojowych (zgodnie z regionalnymi Obszarami Strategicznej Interwencji – OSI)
 • Projekt ukierunkowany na wsparcie osób z niepełnosprawnością sprzężoną oraz osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym osób z niepełnosprawnością intelektualną i osób z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi

 

W ramach projektu oferujemy wsparcia:

 • Doradcy zawodowego;
 • Psychologa;
 • Kurs umiejętności społecznych;
 • Spotkania indywidualne ze specjalistami;
 • Szkolenia zawodowe;
 • Staże/praktyki zawodowe;
 • Pośrednika pracy;

Ponadto osoby biorące udział w projekcie otrzymają:

 • zwrot kosztów dojazdu na wszystkie formy wsparcia,
 • refundacja opieki nad osobą zależną/dzieckiem na czas trwania
 • szkolenia oraz stażu,
 • zwrot kosztów badań lekarskich,
 • ubezpieczenie NNW podczas stażu zawodowego,
 • stypendium stażowe,
 • stypendium szkoleniowe,

Warunki uczestnictwa:

Uczestnikami/Uczestniczkami projektu mogą być wszystkie osoby, które spełniają niżej wymienione kryteria:

 1. Osoby w wieku 18-67 lat zamieszkałych na obszarze województwa wielkopolskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, na wiejskich obszarach funkcjonalnych wymagających wsparcia procesów rozwojowych (regionalne OSI) w województwie wielkopolskim wskazanych załączniku 6 wniosku należących do następujących grup:
  • Osoba i/lub rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, a także osób w ich otoczeniu,
  • lub lokalnych społeczności zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (zgodnie z definicją i wyłącz. Zawartych w Wytycznych w zakresie realizacji przeds. w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2014-2020)
 2. są osobami z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym lub znacznym, (w tym osoby z niepełnosprawnością sprzężoną oraz z zaburzeniami psychicznymi, w tym osoby z niepełnosprawnością intelektualną i osoby z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi),
 3. w wieku 18-67 lat

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY