Inventum » Z POWERem do pracy!
Z POWERem do pracy!

 

Projekt realizowany jest od 01.09.2020r. – 31.08.2022r.
Wartość dofinansowania: 3 607 976,00 zł
Całkowita wartość projektu: 3 797 870,00 zł

Opis projektu:

Celem głównym projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia i poprawa sytuacji na rynku pracy 325os. w wieku 15-29 lat z obszaru subregionu sądeckiego w województwie małopolskim poprzez realizację wsparcia indywidualnego i kompleksową aktywizację zawodowo-edukacyjną obejmującą instrumenty i usługi rynku pracy, które zostaną zidentyfikowane jako konieczne dla uzyskania zatrudnienia przez osobę objętą wsparciem.

W ramach projektu oferujemy:

 • Poradnictwo zawodowe
 • Szkolenia zawodowe
 • Staże zawodowe
 • Pośrednictwo pracy

Projekt skierowany jest do osób:

 • zamieszkujących powiaty: nowosądecki, gorlicki, limanowski i miasto Nowy Sącz
 • w wieku 15-29 lat
 • biernych zawodowo
 • bezrobotnych niezarejestrowanych w Urzędzie Pracy
 • pracujących,
 • imigranci/imigrantki, reemigranci/reemigrantki oraz osoby odchodzące z rolnictwa

Zapewniamy:

 • stypendia szkoleniowe i stażowe
 • zwrot kosztów dojazdu
 • catering
 • materiały szkoleniowe

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY

Formularze i dokumenty rekrutacyjne:

 1. Regulamin projektu (PDF)
 2. Formularz rekrutacyjny (PDF)
 3. Deklaracja uczestnika (PDF)
 4. Oświadczenie o statusie na rynku pracy (PDF)
 5. Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych (PDF)
 6. Oświadczenie o dostarczeniu dokumentów potwierdzających podjęcie zatrudnienia (PDF)
 7. Zgoda na publikację wizerunku (PDF)
 8. Umowa o uczestnictwo w projekcie (PDF)

Harmonogram:

 1. Harmonogram wsparcia (PDF)

Kontakt:

Inventum Sp. z o. o.
Siemiradzkiego 11A
33-300 Nowy Sącz

E-mail: aleksandra.koszkul@inventum-global.pl
Tel.: 605 104 409

Biuro projektu jest dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, nie posiada stopni ani barier architektonicznych.

Projekt „Z POWERem do pracy!” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, nr projektu: POWR.01.02.01-IP.19-16-001/19 Dla Osi Priorytetowej: 1. Osoby młode na rynku pracy; Działanie 1.2. Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy; Podziałanie 1.2.1. Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone. Inventum sp.z o.o.

Budowa


Strona w trakcie przebudowy zgodnie z normy Web Content Accessibility Guidelines (WCAG 2.0)

Za utrudnienia przepraszamy.