Wartość Projektu 3 797 870,00 Dofinansowanie 3 607 976,00 Dofinansowanie z Unii Europejskiej 3 200 844,84 Dofinansowanie z Budżetu Państwa 407 131,16

Projekt realizowany jest od 01.09.2020r. – 31.08.2022r.

Opis projektu:

Projekt pt. „Z POWEREM DO PRACY!”, nr POWR.01.02.01-12-0026/20 realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa I. Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe. Projekt realizowany jest od 01.09.2020r. do 31.08.2022r. i obejmuje powiaty: nowosądecki, gorlicki, limanowski i miasto Nowy Sącz. Celem głównym projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia i poprawa sytuacji na rynku pracy 325os. w wieku 15-29 lat z obszaru subregionu sądeckiego w województwie małopolskim poprzez realizację wsparcia indywidualnego i kompleksową aktywizację zawodowo-edukacyjną obejmującą instrumenty i usługi rynku pracy, które zostaną zidentyfikowane jako konieczne dla uzyskania zatrudnienia przez osobę objętą wsparciem. Projekt jest skierowany do 325 osób pozostających bez zatrudnienia niezarejestrowanych w Urzędzie Pracy lub zatrudnionych na umowach krótkoterminowych lub cywilnoprawnych zagrożonych ubóstwem lub osób odchodzących z rolnictwa i zamieszkujących na terenie subregionu sądeckiego, w tym 176 osób niezarejestrowanych w Urzędzie Pracy (97 kobiet i 79 mężczyzn), 118 osób biernych zawodowo (65 kobiet i 53 mężczyzn) i 31 osób pracujących znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy (17 kobiety i 14 mężczyzn).

W ramach projektu oferujemy:

 • Poradnictwo zawodowe
 • Szkolenia zawodowe
 • Staże zawodowe
 • Pośrednictwo pracy

Projekt skierowany jest do osób:

 • zamieszkujących powiaty: nowosądecki, gorlicki, limanowski i miasto Nowy Sącz
 • w wieku 15-29 lat
 • biernych zawodowo
 • bezrobotnych niezarejestrowanych w Urzędzie Pracy
 • pracujących,
 • imigranci/imigrantki, reemigranci/reemigrantki oraz osoby odchodzące z rolnictwa

Zapewniamy:

 • stypendia szkoleniowe i stażowe
 • zwrot kosztów dojazdu
 • zwrot kosztów opieki nad osobą zależną
 • catering
 • materiały szkoleniowe

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY

Formularze i dokumenty rekrutacyjne:

 1. Regulamin projektu (PDF)
 2. Formularz rekrutacyjny (PDF)
 3. Deklaracja uczestnika (PDF)
 4. Oświadczenie o statusie na rynku pracy (PDF)
 5. Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych (PDF)
 6. Oświadczenie o dostarczeniu dokumentów potwierdzających podjęcie zatrudnienia (PDF)
 7. Zgoda na publikację wizerunku (PDF)
 8. Umowa o uczestnictwo w projekcie (PDF)

Harmonogram:

 1. Harmonogram wsparcia (PDF)

Kontakt:

Inventum Sp. z o. o. Siemiradzkiego 11A 33-300 Nowy Sącz E-mail: aleksandra.koszkul@inventum-global.pl Tel.: 605 104 409 Biuro projektu jest dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, nie posiada stopni ani barier architektonicznych. Projekt „Z POWERem do pracy!” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, nr projektu: POWR.01.02.01-12-0026/20 Dla Osi Priorytetowej: 1. Osoby młode na rynku pracy; Działanie 1.2. Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe; Podziałanie 1.2.1. Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.
]]>