Projekt „Społecznie Aktywni” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, nr projektu: WND-RPSL.09.01.05-24-0469/17-002 Dla Osi Priorytetowej: IX Włączenie społeczne dla działania: 9.1. Aktywna Integracja dla poddziałania: 9.1.5. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – konkurs. Projekt realizowany jest od 01.12.2017r. – 30.11.2019r.

Krótki opis projektu:

Celem głównym projektu jest zwiększenie szans powrotu na rynek pracy 120 osób z niepełnosprawnościami (72 kobiet i 48 mężczyzn) zagrożonych wykluczeniem społecznym, zamieszkałych województwo śląskie. W ramach projektu Uczestnik/czka weźmie udział z niżej wymienionych formach wsparcia:
 1. Opracowanie i realizacja reintegracji społeczno – zawodowej,
 2. Warsztaty kompetencji społecznych,
 3. Doradztwo zawodowe,
 4. Szkolenia zawodowe:
  • Pracownik obsługi biurowej;
  • Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej i terminala;
  • Inne zgodne z IPD – Bony szkoleniowe
 5. Staże zawodowe,
 6. Pośrednictwo pracy.

Warunki uczestnictwa

Uczestnikami/czkami projektu mogą być osoby, które spełniają łącznie niżej wymienione kryteria:
 • Kandydat/ka posiada orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,
 • Kandydat/ka zamieszkuje na terenie województwa śląskiego,
 • Kandydat/ka jest osobą bezrobotną niezarejestrowaną w Urzędzie Pracy lub zarejestrowaną w Urzędzie Pracy należącą do III prof. Pomocy.

Formularze i dokumenty rekrutacyjne:

  1. Formularz rekrutacyjny (PDF)
  2. Regulamin rekrutacyjny (PDF)
  3. Deklaracja_uczestnictwa (PDF)
  4. Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych (PDF)
  5. Umowa uczestnictwa (PDF)
  6. Druk zgłoszenia do ZUS (PDF)
  7. Oświadczenie zgoda na publikacje (PDF)
  8. Oświadczenie dot. zasady zrównoważonego rozwoju(PDF)
  9. Oświadczenie dot. statusu na rynku pracy(PDF)
  10. Oświadczenie uczestnika (PDF)
  11. Analiza motywacji (PDF)

Postępowania projektowe

 1. Zapytanie ofertowe na zapewnienie i dostarczenie wyżywienia dla 120 uczestników (PDF)
 2. Zapytanie ofertowe na opracowanie i realizacja indywidualnego programu reintegracji społeczno-zawodowej oraz przeprowadzenie grupowego doradztwo zawodowego (PDF)
 3. Zapytanie ofertowe na wynajem sal szkoleniowych dla 120 osób (PDF)
 4. Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie warsztatów kompetencji społecznych dla 120 osób niepełnosprawnych (PDF)
 5. Zapytanie ofertowe na zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń zawodowych dla 120 niepełnosprawnych uczestników projektu (PDF)
 6. Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie warsztatów Zawodoznawczych dla 36UP oraz ich opiekunów w formie stacjonarnej oraz wyjazdu studyjnego (PDF)

Biuro Projektu:

ul. Zamkowa 8 42-600 Tarnowskie Góry natalia.witowska@inventum-global.pl Tel. 605 104 409

Biuro projektu jest dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, nie posiada stopni ani barier architektonicznych.

]]>