Projekt „Pokonaj wykluczenie!” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, nr projektu: RPLD.09.01.01-10-B016/17; numer i nazwa Osi Priorytetowej: IX Włączenie społeczne Numer i nazwa Działania dla Osi: IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

Celem głównym projektu jest zwiększenie szans powrotu na rynek pracy 96 osób (58 kobiet i 38 mężczyzn) zagrożonych wykluczeniem społecznym, zamieszkałych województwo łódzkie poprzez realizację kompleksowego programu integracji społecznej i zawodowej, opracowanego dla każdego Uczestniczki/ka indywidualne. Realizacje obejmuje IPD, warsztaty kompetencji społecznych, szkolenie zawodowe zakończone certyfikatem, staż zawodowy oraz pośrednictwo pracy.

W ramach projektu Uczestnik/czka weźmie udział z niżej wymienionych formach wsparcia:

 1. Opracowanie i realizacja IPD z elementami reintegracji społeczno – zawodowej,
 2. Warsztaty kompetencji społecznych,
 3. Staże zawodowe,
 4. Pośrednictwo pracy.
 5. Szkolenia zawodowe:
   • Technik prac biurowych,
   • Magazynier/Magazynier z obsługą wózka widłowego,
   • Inne zgodne z IPD.

Warunki uczestnictwa

Uczestnikami/czkami projektu mogą być osoby, które spełniają łącznie niżej wymienione kryteria:
 1. Kandydat/ka zamieszkują w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na terenie województwa łódzkiego,
 2. Kandydat/ka jest osobą bezrobotną lub bierną zawodowo,
 3. Kandydat/ka jest osobą zagrożoną ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Dodatkowo zapraszamy Kandydatów którzy:

 1. Posiadają orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,
 2. Są osobami bezrobotnymi i należącymi do III profil pomocy.

Zapewniamy:

 1. stypendia szkoleniowe i stażowe,
 2. zwrot kosztów dojazdu,
 3. catering,
 4. materiały szkoleniowe.

Kontakt:

Ośrodek Szkolenia, Konsultacji i Doradztwa Ochrony Pracy ul. Wojska Polskiego 42 98 – 200 Sieradz wioletta.krajewska@inventum-global.pl tel.: 796 419 930

Biuro projektu jest dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, nie posiada stopni ani barier architektonicznych.

Pliki do pobrania:

 1. Dokumenty rekrutacyjne (ZIP)
 2. Zapytanie ofertowe na realizację usługi doradztwa zawodowego dla 96 uczestników projektu (PDF)
 3. Zapytanie ofertowe na wynajem sal szkoleniowych(PDF)
 4. Zapytanie ofertowe na prowadzone szkoleń zawodowych dla 36 osób(PDF)
 5. Zapytanie ofertowe na prowadzone szkoleń zawodowych dla 24 osób (ZIP)
 6. Zapytanie ofertowe na prowadzone szkoleń zawodowych dla 24 osób – II (PDF)
 7. Harmonogram realizacji wsparcia (ZIP)
 8. Zapytanie ofertowe – Coaching (PDF)
 9. Zapytanie ofertowe – Grupowe warsztaty kompetencji społecznych (PDF)
 10. Zapytanie ofertowe – Indywidualne spotkania z psychologiem (PDF)
 11. Zapytanie ofertowe – Przeprowadzenie szkolenia zawodowego (PDF)
]]>