Wartość dofinansowania projektu ze środków Unii Europejskiej: 4 259 852,72 zł

Projekt pt. „Nowa ścieżka integracji społecznej”, nr RPMP.09.01.02-12-0320/17), realizowanego w ramach Działania 9.1.2. Kompleksowy program na rzecz aktywizacji społecznej i zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz ich otoczenia. Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014-2020. Projekt realizowany będzie od 01.01.2018-30.11.2019.

Krótki opis projektu:

Zapraszamy do udziału w projekcie z zakresu aktywizacji zawodowej osób w wieku 15 lat i więcej, pozostających bez pracy, zamieszkałych na terenie województwa małopolskiego. Celem projektu wzrost kompetencji społeczno-zawodowych 360osób (220K, 140M) niepracujących, w wieku 15 lat i więcej,zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,mieszkających na terenie powiatów zagrożonych skumulowanymi problemami społecznymi tj.powiatów,w których wartość syntetycznego wskaźnika uwzględniającego dane na temat osób korzystających z pomocy społecznej,dzieci do lat 17, na które rodzice pobierają zasiłek rodzinny oraz osób niepełnosprawnych zarejestrowanych w urzędzie pracy,jest niższa od średniej dla województwa małopolskiego, proszowicki, myślenicki, nowotarski, brzeski, Nowy Sącz, suski, tarnowski, Tarnów, dąbrowski, nowosądecki, limanowski, gorlicki, dzięki programowi aktywizacji społeczno-zawodowej realizowanemu w terminie 01.01.2018-30.11.2019.

Projekt skierowany jest do:

 • osób w wieku 15 lat i więcej,
 • pozostających bez pracy – zarejestrowanych w urzędzie pracy, niezarejestrowanych w urzędzie pracy lub biernych zawodowo,
 • osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,
 • zamieszkałych na terenie województwa małopolskiego, w powiatach: proszowickim, myślenickim, nowotarskim, brzeskim, mieście Nowym Sączu, suskim, tarnowskim, mieście Tarnowie, dąbrowskim, nowosądeckim, limanowskim, gorlickim.

W ramach projektu oferujemy:

 • indywidualne spotkania z doradcą zawodowym, psychologiem, pośrednikiem pracy,
 • grupowe warsztaty kompetencji miękkich,
 • wysokiej jakości szkolenia, stypendium szkoleniowe
 • 4 miesięczny płatny staż zawodowy,
 • zwrot kosztów dojazdu oraz badań lekarskich.

Formularze i dokumenty rekrutacyjne:

 1. Deklaracja uczestnictwa (PDF)
 2. Formularz rekrutacyjny (PDF)
 3. Oświadczenie uczestnika (PDF)
 4. Regulamin uczestnictwa (PDF)
 5. Umowa uczestnictwa (PDF)
 6. Test predyspozycji i kompetencji zawodowych (PDF)

Zapraszamy do udziału w projekcie !!!

Biuro projektu jest dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, nie posiada stopni ani barier architektonicznych.

Udział w projekcie jest bezpłatny. Jeśli jesteś zainteresowany uczestnictwem w projekcie, skontaktuj się z nami: pawel.zygadlo@inventum-global.pl
 1. Zapytanie ofertowe na realizację usługi doradztwa zawodowego grupowego i indywidualnego (Baza Konkurencyjności) i (PDF)
]]>