Projekt pt. „Cel: powrót na rynek pracy”, nr. WND-RPSL.09.01.05-24-05C6/16-002 jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa: IX. Włączenie społeczne dla działania 9.1. Aktywna integracja dla poddziałania: 9.1.5. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym. Całkowita wartość projektu wynosi 999 861,75 złotych, z czego 949 868, 66 złotych stanowi dofinansowanie z funduszy europejskich. Projekt realizowany będzie od 01.03.2017 – 28.02.2018.

Aktualności:

Lista osób zakwalifikowanych do projektu Cel: powrót na rynek pracy (PDF)

Krótki opis projektu:

Projekt skierowany jest do 60 osób os. z niepełno sprawnościami, zamieszkujących na terenie woj. śląskiego. Głównym celem jest zwiększenie szans powrotu na rynek pracy 60 osób (36K i 24M) zagrożonych wykluczeniem społecznym z powodu niepełnosprawności z woj. śląskiego do 28.02.2018r. poprzez realizację kompleksowego programu aktywizacji społeczno – zawodowej, który obejmuje:
 • warsztaty kompetencji społecznych
 • indywidualne i grupowe poradnictwo zawodowe
 • szkolenia zawodowe realizowane zgodnie z IPD
 • staże zawodowe
 • pośrednictwo pracy

Biuro Projektu:

ul. Zamkowa 8 Tarnowskie Góry 42-600
 1. Zapytanie ofertowe na realizację usługi doradztwa zawodowego grupowego i indywidualnego (PDF i PDF)
 2. Zapytanie ofertowe na realizację usługi zapewnienia i dostarczenia wyżywienia (PDF)
 3. Zapytanie ofertowe na realizację usługi wynajmu sal szkoleniowych (PDF)
 4. Zapytanie ofertowe na zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń zawodowych dla 60 niepełnosprawnych uczestników (ZIP)
 5. Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie szkoleń miękkich dla 49 uczestników z niepełnosprawnością (PDF)
 6. Lista rekrutacyjna (PDF)
]]>