Projekt „Aktywność drogą do sukcesu” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, nr projektu: WND-RPSL.09.01.05-24-0463/17-003 Dla Osi Priorytetowej: IX Włączenie społeczne dla działania: 9.1. Aktywna Integracja dla poddziałania: 9.1.5. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – konkurs. Projekt realizowany jest od 01.11.2017r. – 31.12.2018r.

Krótki opis projektu:

Celem głównym projektu jest podniesienie kompetencji społeczno-zawodowych 90 osób (52 kobiet i 38 mężczyzn) zagrożonych wykluczeniem społecznym, o niskich kwalifikacjach, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem, w tym 70 osób bezrobotnych, które zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pacy zostały sprofilowane jako oddalone od rynku pracy, będące mieszkańcami miast na prawach powiatu: Mysłowice, Jaworzno i Tychy w województwie śląskim.

W ramach projektu oferujemy:

 • Szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
 • 4 miesięczny staż zawodowy wraz ze stypendium stażowym,
 • Indywidualne i grupowe poradnictwo psychologiczne,
 • Indywidualne spotkania z doradcą zawodowym opracowujące/monitorujące Indywidualny Plan Działania,
 • Indywidualne spotkania z pośrednikiem pracy.

Ponadto osoby biorące udział w projekcie otrzymają:

 • zwrot kosztów dojazdu na wszystkie formy wsparcia,
 • zwrot kosztów badań lekarskich,
 • materiały szkoleniowe oraz catering podczas szkoleń,
 • ubezpieczenie NNW.

Warunki uczestnictwa:

Uczestnikami/czkami projektu mogą być osoby, które spełniają łącznie niżej wymienione kryteria:

 • zamieszkują w myśl przepisów Kodeksu Cywilnego, na terenie powiatów: Mysłowice, Tychy, Jaworzno (województwo śląskie),
 • jest osobą bezrobotną (przyznany III profil pomocy) lub niezarejestrowaną w Urzędzie Pracy,
 • jest osobą zagrożoną ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,
 • jest osobą korzystającą ze świadczeń pomocy społecznej,
 • jest osobą o niskich kwalifikacjach.

Dodatkowo zapraszamy Kandydatów, którzy:

 • posiadają orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,
 • mają powyżej 50 roku życia

Formularze i dokumenty rekrutacyjne:

 1. Deklaracja uczestnictwa (PDF)
 2. Formularz rekrutacyjny (PDF)
 3. Oświadczenie uczestnika (PDF)
 4. Regulamin uczestnictwa (PDF)
 5. Umowa uczestnictwa (PDF)
 6. Test predyspozycji zawodowych (PDF)
 7. Oświadczenie osoby biernej zawodowo (PDF)
 8. Oświadczenie osoby bezrobotnej niezarejestrowanej w Urzędzie Pracy (PDF)

Zapraszamy do udziału w projekcie !!!

Udział w projekcie jest bezpłatny. Jeśli jesteś zainteresowany uczestnictwem w projekcie, skontaktuj się z nami: tomasz.mezyk@inventum-global.pl lub pod numerem tel. 605 590 627.

Biuro projektu jest dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, nie posiada stopni ani barier architektonicznych.

Pliki do pobrania:

 1. Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie pośrednictwa pracy (PDF)
]]>