(Projekt „POWER – moja szansa!” realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa: I Osoby młode na rynku pracy: Działanie 1.2. Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy.

Projekt realizowany jest od 01.01.2019r. – 31.12.2019 r.

Rekrutacja ciągła do końca lutego-marca 2019 r

Wartość dofinansowania: 401 171,87 zł

Krótki opis projektu:

Wzrost szans na uzyskanie i utrzymanie zatrudnienia przez 25 uczestników projektu zamieszkujących woj. mazowieckiego w wieku 18-29 l. (UP), w tym min 22 os. biernych zaw. – poprzez uzyskanie kwalifikacji lub nabycie kompetencji oraz doświadczenia zawodowego w zakresie wynikającym z IPD dzięki udziałowi w projekcie w okresie 01.01.2019- 31.12.2019 r.

W ramach projektu oferujemy:

 • Szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
 • 3 miesięczny staż zawodowy wraz ze stypendium stażowym,
 • Indywidualne poradnictwo psychologiczne,
 • Indywidualne spotkania z doradcą zawodowym opracowujące/monitorujące Indywidualny Plan Działania,
 • Indywidualne spotkania z pośrednikiem pracy.

Ponadto osoby biorące udział w projekcie otrzymają:

 • zwrot kosztów dojazdu na wszystkie formy wsparcia,
 • zwrot kosztów badań lekarskich,
 • materiały szkoleniowe oraz catering podczas szkoleń,
 • ubezpieczenie NNW

Warunki uczestnictwa:

Uczestnikami/czkami projektu mogą być wszystkie osoby poniżej 30 roku życia, które spełniają niżej wymienione kryteria:

 • zamieszkują województwo mazowieckie
 • są osobami bezrobotnymi w szczególności zapraszamy Kandydatów, którzy: są bierni zawodowo

Formularze i dokumenty rekrutacyjne:

 1. Umowa o uczestnictwo w projekcie (PDF)
 2. Formularz rekrutacyjny (PDF)
 3. Regulamin projektu (PDF)
 4. Deklaracja uczestnika (PDF)
 5. Oświadczenie o statusie na rynku pracy (PDF)
 6. Oświadczenie – o przetwarzaniu danych osobowych (PDF)
 7. Oświadczenie o dostarczeniu informacji o statucie po zakończeniu projektu (PDF)
 8. Zgoda na publikacje wizerunku (PDF)
 9. Oświadczenie przynależności do Grupy Docelowej (PDF)
 10. Analiza motywacji (PDF)
 11. Wyniki rekrutacji (PDF)
 12. Oświadczenie o zakończeniu (PDF)
 13. Wniosek o zwrot dojazdu (PDF)

Postępowania projektowe

Zapraszamy do udziału w projekcie !!!

Inventum Sp. z o. o.
ul. Mikołaja Reja 20
33-300 Nowy Sącz

Kontakt:
kinga.radzik@inventum-global.pl
tel. 18 521 10 18

Biuro projektu jest dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, nie posiada stopni ani barier architektonicznych.

]]>