Wartość projektu: 1 889 947,39 zł Dofinansowanie z Unii: 1 511 957,91 zł Dofinansowanie z budżetu Państwa: 283 492,12 zł

Data realizacji projektu: 1.06.2020 – 30.06.2022

Opis projektu:

Celem głównym projektu jest reintegracja społeczna i zawodowa 135 osób (81K i 54M) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym korzystających ze świadczeń pomocy społecznej lub kwalifikujących się do objęcia wsparciem pomocy – doświadczających wielokrotnego wykluczenia, zamieszkujących w gminach poniżej progu defaworyzacji powiatów: radomskiego, szydłowieckiego, przysuskiego i lipskiego ( w tym min. 7 os. z obszaru rewitalizoawanego gminy Lipsko) – poprzez realizowanie w okresie 06.2020 – 10.2021 indywidualnej ścieżki reintegracji dla każdego uczestnika. W ramach projektu oferujemy:
 1. analizę potrzeb i predyspozycji, opracowanie indywidualnej ścieżki reintegracji
 2. indywidualne wsparcie psychologiczne oraz poradnictwo prawne
 3. grupowy trening umiejętności społecznych
 4. szkolenia zawodowe
 5. pośrednictwo pracy
 6. staże zawodowe

Ponadto osoby biorące udział w projekcie otrzymają:

 1. zwrot kosztów dojazdu na wszystkie formy wsparcia,
 2. catering na wsparciach grupowych
 3. materiały szkoleniowe oraz catering podczas szkoleń,
 4. ubezpieczenie NNW

Warunki uczestnictwa:

Uczestnikami/czkami projektu mogą być osoby, które spełniają niżej wymienione kryteria:
 1. Kandydat/ka zamieszkuje w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na terenie województwa Mazowieckiego – powiat (radomski, szydłowiecki, przysuski i lipski w tym gm. Lipsko)
 2. Kandydat/ka jest osobą bezrobotną lub bierną zawodowo – 100%
 3. Kandydat/ka to osoba doświadczająca wielokrotnego wykluczenia – 100%, w tym (długotrwale bezrobotna, ubóstwo, długotrwale lub ciężko chora, niepełnosprawna) – zazwyczaj osoby te korzystają z pomocy społecznej, w tym:
  • min. 20% os. z niepełnosprawnościami (27 os.)
 4. Kandydat/ka nie jest osobą korzystającą i nigdy nie korzystała ze wsparcia oferowanego w projekcie pozakonkursowym wyłonionym w naborze RPMA.09.01.00-IP.01-14-079/19

Formularze i dokumenty rekrutacyjne:

 1. Umowa o uczestnictwo w projekcie (PDF)
 2. Regulamin z formularzem rekrutacyjnym oraz załącznikami (PDF)
 3. Oświdczenie przynależności do Grupy Docelowej (PDF)
 4. Zgloszenie do ZUS (PDF)

Zapytania ofertowe:

 1. Rozeznanie Rynku – poradnictwo prawne (PDF)

Harmonogramy:

 1. Harmonogram wsparcia – Styczeń 2021 (PDF)
 2. Harmonogram wsparcia – Luty 2021 (PDF)
 3. Harmonogram wsparcia – Marzec 2021 (PDF)
 4. Ind. wsparcie psychologiczne (PDF)
 5. Indywidualne doradztwo zawodowe 1.04.21-30.06.21 (PDF)
 6. Poradnictwo Prawne 1.04-30.06.2021 (PDF)
 7. Szkolenia 1.04-30.06.21 (PDF)
 8. Trening umiejętności społ. kwiecień – czerwiec 2021 (PDF)
 9. Trening umiejętności społecznych 1.07 – 30.09.21(PDF)
 10. Doractwo Zawodowe 1.07 – 30.09.21 (PDF)
 11. Poradnictwo Prawne 1.07 – 30.09.21(PDF)
 12. Poradnictwo Psychologiczne 1.07 – 30.09.21(PDF)
 13. Pośrednictwo Pracy 1.07 – 30.09.21(PDF)
 14. Szkolenia zawodowe 1.07 – 30.09.21(PDF)
 15. Harmonogram Treningu Umiejętności Społecznych (PDF)
 16. Harmonogram Wsparcia Psychologicznego (PDF)
 17. Harmonogram – aktualizacja 1.01.22-31.03.22 (PDF)

Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie!

Biuro projektu:

ul. Zwoleńska 4, 27-300 Lipsko

Kontakt:

Inventum Sp. z o. o. Siemiradzkiego 11A / 2, 33-300 Nowy Sącz e-mail: magdalena.jakubek@inventum-global.pl Tel. : 609 515 829

Biuro projektu jest dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, nie posiada stopni ani barier architektonicznych.

]]>