Projekt „Droga do zatrudnienia” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa: 08- VIII Zatrudnienie, Działanie: 02 – VIII.2 Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29 roku życia, Poddziałanie: 01 – VIII.2.1 2 Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29 roku życia.

Projekt realizowany jest od 01.02.2020 r. – 31.12.2022 r.

Wartość projektu: 1.854.413,95 PLN w tym dofinansowanie z UE: 1.668.972,55 PLN

Krótki opis projektu:

Celem głównym projektu jest zaktywizowanie zawodowe 160 os. ( 88 kobiet i 72 mężczyzn) w wieku 30 lat i więcej, pozostających bez pracy ( bezrobotnych i biernych zawodowo) zamieszkujących województwo łódzkie, które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj. os. W wieku 50 lat i więcej, długotrwale bezrobotne, kobiety, os. z niepełnosprawnościami, os. o niskich kwalifikacjach oraz bezrobotni mężczyźni w wieku 39 – 49lat, którzy nie należą do ww. grupy, poprzez realizację wsparcia projektu obejmującego elementy dostosowane do indywidualnych potrzeb uczestników w okresie od 01.02.2020r. do 31.12.2022r.

W ramach projektu oferujemy:

 • indywidualne i grupowe doradztwo zawodowe
 • szkolenia z podstaw obsługi komputera
 • szkolenia zawodowe
 • staże zawodowe
 • pośrednictwo pracy

Ponadto osoby biorące udział w projekcie otrzymają:

 • zwrot kosztów dojazdu na wszystkie formy wsparcia,
 • zwrot kosztów badań lekarskich,
 • materiały szkoleniowe oraz catering podczas szkoleń,
 • ubezpieczenie NNW

Warunki uczestnictwa:

Uczestnikami/czkami projektu mogą być osoby, które spełniają łącznie niżej wymienione kryteria:
 1. Kandydat/ka zamieszkuje w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na terenie województwa łódzkiego,
 2. Kandydat/ka jest osobą bezrobotną lub bierną zawodowo
 3. Kandydat/ka znajduje się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy tj.:
  • os. w wieku 50 lat i więcej
  • os. dł. bezrobotna
  • kobieta
  • os. z niepełnosprawnościami
  • os. o niskich kwalifikacjach min
 4. Kandydat jest bezrobotnym mężczyzną w wieku 30 – 49lat, który nie należy do ww. grupy, który zamieszkuje na obszarze Województwa Łódzkiego w roz. przep. KC.
Zapraszamy do udziału w projekcie !!! UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY

Kontakt:

Biuro Projektu: Ośrodek Szkolenia, Konsultacji i Doradztwa Ochrony Pracy ul. Wojska Polskiego 42 98 – 200 Sieradz E-mail: natalia.witowska@inventum-global.pl Tel.: 18 521 10 18 Biuro projektu jest dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, nie posiada stopni ani barier architektonicznych

Formularze i dokumenty rekrutacyjne:

 1. Umowa o uczestnictwo w projekcie (PDF)
 2. Zgłoszenie do ZUS (PDF)
 3. Regulamin z formularzem rekrutacyjnym oraz załącznikami (PDF)

Zapytanie ofertowe:

 1. Rozeznanie rynku na zapewnienie cateringu (PDF)

Harmonogram:

 1. Harmonogram Wsparcia – Pażdziernik 2020 (PDF)
 2. Harmonogram Wsparcia – Listopad 2020 (PDF)
 3. Harmonogram Wsparcia – Grudzień 2020 (PDF)
 4. Harmonogram Wsparcia – Styczeń 2021 (PDF)
 5. Harmonogram Wsparcia – Luty, Marzec, Kwiecień 2021 (PDF)
 6. Harmonogram Wsparcia – Maj, Czerwiec 2021 (PDF)
 7. Harmonogram Wsparcia – Lipiec 2021 (PDF)
 8. Harmonogram Wsparcia – Sierpień 2021 (PDF)
 9. Harmonogram Wsparcia – Wrzesień 2021 (PDF)
 10. Harmonogram Wsparcia – Październik 2021 (PDF)
 11. Harmonogram Wsparcia – listopad, grudzień 2021, styczeń 2022 (PDF)
 12. Harmonogram Wsparcia – luty, marzec, kwiecień 2022 (PDF)
 13. Harmonogram Wsparcia – maj, czerwiec 2022 (PDF)
 14. Harmonogram Wsparcia – lipiec, sierpień, wrzesień 2022 (PDF)
 15. Harmonogram Staże zawodowe – luty, marzec, kwiecień 2022 (PDF)
]]>