Akcja Integracja!

Inventum Sp. z o.o. zaprasza do wzięcia udziału w Projekcie realizowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

„AKCJA: INTEGRACJA!”

Projekt realizowany jest od 1.10.2019r. do 30.04.2021r.

Wartość dofinansowania: 971 193,13 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 825 514,16zł.

Krótki opis projektu:

Celem głównym projektu „Akcja: Integracja!” jest wzmocnienie potencjału społecznego i zawodowego wśród 50os (30K 20M) w wieku aktywności zawodowej osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym w tym min. 25 os. z niepełnosprawnością (w tym min. 13 osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, niepełnosprawnością sprzężoną lub niepełnosprawnością intelektualną lub osób z zaburzeniami psychicznymi), pozostających bez pracy, zamieszkałych na terenie województwa śląskiego poprzez udzielenie kompleksowego wsparcia społecznego i zawodowego poprzedzonego opracowaniem kompleksowej i indywidualnej ścieżki reintegracji zawodowej dla każdego uczestnika, obejmującego:

 • warsztaty umiejętności społecznych
 • szkolenia zawodowe według potrzeb uczestników
 • staże zawodowe
 • pośrednictwo pracy w tym usługi Trenera Pracy

Efekty projektu:

W odniesieniu do osób z niepełnosprawnością

 • efektywność społeczna min. 34%
 • efektywność zatrudnieniowa 12%

W odniesieniu do pozostałych grup:

 • efektywność społeczna min. 34%
 • efektywność zatrudnieniowa 25%

Nabycie kwalifikacji przez min. 36%

W ramach Projektu Uczestnicy/czki wezmą udział w następujących formach wsparcia:

 • Kompleksowe wsparcie doradcy zawodowego, psychologa, pośrednika pracy oraz trenera pracy
 • Warsztatach kompetencji i umiejętności społecznych
 • Szkoleniach zawodowych
 • 4 miesięcznym płatnym stażu zawodowym

Uczestnikom projektu zapewniamy:

 • zwrot kosztów dojazdu na wszystkie formy wsparcia
 • materiały szkoleniowe oraz catering podczas szkoleń
 • zwrot kosztów opieki nad dzieckiem lub osobą zależną
 • ubezpieczenie NNW oraz zwrot kosztów badań lekarskich na stażu
 • pakiet WIZAŻ (w tym usługa kosmetyczna, fryzjerska, barberska, zakup ubrań na rozmowy kwalifikacyjne)

Projekt skierowany jest do:

 • osób zamieszkujących województwo śląskie
 • osób bezrobotnych oraz biernych zawodowo
 • osób z niepełnosprawnością

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY

Kontakt:

Inventum Sp. z o. o.
Mikołaja Reja 20a
33-300 Nowy Sącz

email: lena.damasiewicz@inventum-global.pl
tel. 605 590 627

Formularze i dokumenty rekrutacyjne:

 1. Regulamin z formularzem rekrutacyjnym oraz załącznikami (PDF)
 2. Umowa uczestnictwa w projekcie (PDF)
 3. Zwrot kosztów dojazdu (PDF)
 4. Zwrot kosztów opieki nad dzieckiem/osobą zależna (PDF)
 5. Oświadczenie po zakończeniu projektu (PDF)

Postępowania projektowe

 1. Rozeznanie rynku na opracowanie i realizacja indywidualnej ścieżki reintegracji społeczno-zawodowej (PDF)
 2. Rozeznanie rynku na przeprowadzenie indywidualnego wsparcia psychologicznego (PDF)
 3. Rozeznanie rynku na wynajem sal szkoleniowych (PDF)
 4. Rozeznanie Rynku – Organizacja wyjazdu studyjnego (PDF)
 5. Rozeznanie Rynku – Warsztaty kompetencji społecznych (PDF)
 6. Rozeznanie Rynku – Organizacja warsztatów aktywnego poszukiwania pracy dla 25UP (PDF)

Projekt „Akcja: Integracja!” realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa: IX. Włączenie społeczne, działanie: 9.1. Aktywna integracja, poddziałanie: 9.1.5. Programy aktywnej integracji osób
i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym– konkurs.