Inventum » Społecznie Aktywni
Społecznie Aktywni

Projekt „Społecznie Aktywni” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, nr projektu: WND-RPSL.09.01.05-24-0469/17-002 Dla Osi Priorytetowej: IX Włączenie społeczne dla działania: 9.1. Aktywna Integracja dla poddziałania: 9.1.5. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – konkurs. Projekt realizowany jest od 01.12.2017r. – 30.11.2019r.

Krótki opis projektu:

Celem głównym projektu jest zwiększenie szans powrotu na rynek pracy 120 osób z niepełnosprawnościami (72 kobiet i 48 mężczyzn) zagrożonych wykluczeniem społecznym, zamieszkałych województwo śląskie.

W ramach projektu Uczestnik/czka weźmie udział z niżej wymienionych formach wsparcia:

 1. Opracowanie i realizacja reintegracji społeczno – zawodowej,
 2. Warsztaty kompetencji społecznych,
 3. Doradztwo zawodowe,
 4. Szkolenia zawodowe:
  • Pracownik obsługi biurowej;
  • Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej i terminala;
  • Inne zgodne z IPD – Bony szkoleniowe
 5. Staże zawodowe,
 6. Pośrednictwo pracy.

Warunki uczestnictwa

Uczestnikami/czkami projektu mogą być osoby, które spełniają łącznie niżej wymienione kryteria:

 • Kandydat/ka posiada orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,
 • Kandydat/ka zamieszkuje na terenie województwa śląskiego,
 • Kandydat/ka jest osobą bezrobotną niezarejestrowaną w Urzędzie Pracy lub zarejestrowaną w Urzędzie Pracy należącą do III prof. Pomocy.

Biuro Projektu:

ul. Zamkowa 8
42-600 Tarnowskie Góry
natalia.witowska@inventum-global.pl
Tel. 605 104 409

Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone. Inventum sp.z o.o.