Inventum » Pokonaj wykluczenie
Pokonaj wykluczenie

Projekt „Pokonaj wykluczenie!” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, nr projektu: RPLD.09.01.01-IP.01-10-002/17; numer i nazwa Osi Priorytetowej: IX Włączenie społeczne Numer i nazwa Działania dla Osi: IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

Celem głównym projektu jest zwiększenie szans powrotu na rynek pracy 96 osób (58 kobiet i 38 mężczyzn) zagrożonych wykluczeniem społecznym, zamieszkałych województwo łódzkie poprzez realizację kompleksowego programu integracji społecznej i zawodowej, opracowanego dla każdego Uczestniczki/ka indywidualne. Realizacje obejmuje IPD, warsztaty kompetencji społecznych, szkolenie zawodowe zakończone certyfikatem, staż zawodowy oraz pośrednictwo pracy.

W ramach projektu Uczestnik/czka weźmie udział z niżej wymienionych formach wsparcia:

 1. Opracowanie i realizacja IPD z elementami reintegracji społeczno – zawodowej,
 2. Warsztaty kompetencji społecznych,
 3. Staże zawodowe,
 4. Pośrednictwo pracy.
 5. Szkolenia zawodowe:
  • Technik prac biurowych,
  • Magazynier/Magazynier z obsługą wózka widłowego,
  • Inne zgodne z IPD.

Warunki uczestnictwa

Uczestnikami/czkami projektu mogą być osoby, które spełniają łącznie niżej wymienione kryteria:

 1. Kandydat/ka zamieszkują w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na terenie województwa łódzkiego,
 2. Kandydat/ka jest osobą bezrobotną lub bierną zawodowo,
 3. Kandydat/ka jest osobą zagrożoną ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Dodatkowo zapraszamy Kandydatów którzy:

 1. Posiadają orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,
 2. Są osobami bezrobotnymi i należącymi do III profil pomocy.

Zapewniamy:

 1. stypendia szkoleniowe i stażowe,
 2. zwrot kosztów dojazdu,
 3. catering,
 4. materiały szkoleniowe.

Kontakt:

Warszawskie Przedmieście 31
99-300 Kutno
wioletta.krajewska@inventum-global.pl
tel.: 796 419 930

Pliki do pobrania:

 1. Dokumenty rekrutacyjne (ZIP)
 2. Zapytanie ofertowe na realizację usługi doradztwa zawodowego dla 96 uczestników projektu (PDF)
 3. Zapytanie ofertowe na wynajem sal szkoleniowych(PDF)
Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone. Inventum sp.z o.o.