Inventum » (OD) Ważni na rynku pracy!
(OD) Ważni na rynku pracy!

Projekt „(OD) Ważni na rynku pracy!” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, nr projektu: RPMP.08.02.00-12-0061/18 Dla Osi Priorytetowej: VIII Rynek Pracy: 8.2. Aktywizacja zawodowa. Projekt realizowany jest od 18.06.2018r. – 31.12.2019r.

Opis projektu:

Celem głównym projektu jest wzrost aktywności zawodowej oraz uzyskanie i utrzymanie zatrudnienia wśród 80 osób pozostających bez pracy w tym 44 kobiety i 36 mężczyzn, których sytuacja na rynku pracy jest najtrudniejsza, poprzez kompleksową i zindywidualizowaną ścieżkę aktywizacji zawodowej. Uczestnicy projektu zamieszkujący powiat nowosądecki, gorlicki i limanowski.

W ramach projektu oferujemy:

 • Szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
 • 4 miesięczny staż zawodowy wraz ze stypendium stażowym,
 • Indywidualne i grupowe poradnictwo psychologiczne,
 • Indywidualne spotkania z doradcą zawodowym opracowujące/monitorujące Indywidualny Plan Działania,
 • Indywidualne spotkania z pośrednikiem pracy.

Ponadto osoby biorące udział w projekcie otrzymają:

 • zwrot kosztów dojazdu na wszystkie formy wsparcia,
 • zwrot kosztów badań lekarskich,
 • materiały szkoleniowe oraz catering podczas szkoleń,
 • ubezpieczenie NNW

Warunki uczestnictwa:

Uczestnikami/czkami projektu mogą być wszystkie osoby powyżej 30 roku życia, które spełniają niżej wymienione kryteria:

 1. zamieszkują w myśl przepisów Kodeksu Cywilnego, na terenie powiatów: nowosądecki, gorlicki, limanowski (województwo małopolskie),
 2. są osobami bezrobotnymi zarejestrowanymi lub niezarejestrowanymi w Urzędzie Pracy,

w szczególności zapraszamy Kandydatów, którzy:

 • posiadają orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,
 • mają powyżej 50 roku życia,
 • są o niskich kwalifikacjach,
 • mają orzeczenie o niepełnosprawności.

Formularze i dokumenty rekrutacyjne:

 1. Umowa o uczestnictwo w projekcie (PDF)
 2. Formularz rekrutacyjny (PDF)
 3. Regulamin projektu (PDF)
 4. Deklaracja uczestnika (PDF)
 5. Oświadczenie o statusie na rynku pracy (PDF)
 6. Oświadczenie – równość szans (PDF)
 7. Oświadczenie – projekt (PDF)
 8. Oświadczenie – dane osobowe (PDF)
 9. Oświadczenie o dostarczeniu dokumentów (PDF)
 10. Zgoda na publikacje wizerunku (PDF)
 11. Wniosek o zwrot kosztów dojazdu (PDF)
 12. Zwrot kosztów opieki – osoba zależna (PDF)
 13. Oświadczenie po zakończeniu projektu (PDF)

Postępowania projektowe

 1. Zapytanie ofertowe IPD dla 80 uczestników (PDF)
 2. Zapytanie ofertowe na realizację indywidualnego wsparcia psychologicznego (PDF)
 3. Zapytanie ofertowe na sale szkoleniowe do spotkań indywidualnych oraz grupowych (PDF)
 4. Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie warsztatów z dziedziny rozwoju osobistego (PDF)
 5. Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie szkoleń zawodowych dla 21 osób (PDF)
  • Pytania i odpowiedzi – Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie szkoleń zawodowych dla 21 osób (PDF)

Kontakt:

jolanta.giza@inventum-global.pl
tel. 18 521 10 18

Biuro Projektu:

Inventum Sp. z o. o.
ul. Mikołaja Reja 20
33-300 Nowy Sącz
tel. 18 521 10 18

Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone. Inventum sp.z o.o.