Projekt „Właściwa droga do pracy z POWER-em” realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa: I. Rynek pracy otwarty dla wszystkich. Działanie: 1.2. Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe.

Projekt realizowany jest od 01.09.2020r. – 31.08.2022 r.

Rekrutacja do końca kwietnia 2022 r.

Wartość projektu: 3 392 630,00 zł Dofinansowanie projektu: 3 222 998,50 zł Dofinansowanie Unii Europejskiej: 2 859 308,56 zł Dofinansowanie z Budżetu Państwa: 363 689,94 zł

Krótki opis projektu:

Wzrost szans na uzyskanie i utrzymanie zatrudnienia przez 292 uczestników projektu zamieszkujących woj. małopolskie w subregionie tarnowskim w powiecie: brzeskim, dąbrowskim, m. Tarnów, tarnowskim w wieku 15-29 l. (UP), w tym min. 146 os. biernych zawodowo, min. 115 os. bezrobotnych, niezarejestrowanych w Urzędzie Pracy oraz min. 31 os. pracujących, będącymi emigrantami/reemigrantami lub osobami odchodzącymi z rolnictwa – poprzez uzyskanie kwalifikacji lub nabycie kompetencji oraz doświadczenia zawodowego w zakresie wynikającym z IPD dzięki udziałowi w projekcie w okresie 01.09.2019- 31.08.2022 r.

W ramach projektu oferujemy:

 • szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
 • 3 miesięczny staż zawodowy wraz ze stypendium stażowym,
 • indywidualne poradnictwo psychologiczne,
 • indywidualne spotkania z doradcą zawodowym opracowujące/monitorujące Indywidualny Plan Działania,
 • indywidualne spotkania z pośrednikiem pracy.

Ponadto osoby biorące udział w projekcie otrzymają:

 • zwrot kosztów dojazdu na wszystkie formy wsparcia,
 • zwrot kosztów badań lekarskich,
 • materiały szkoleniowe oraz catering podczas szkoleń,
 • ubezpieczenie NNW.

Warunki uczestnictwa:

Uczestnikami/czkami projektu mogą być wszystkie osoby poniżej 30 roku życia, które spełniają niżej wymienione kryteria:
 • zamieszkują województwo małopolskie w subregionie tarnowskim w powiecie: brzeskim, dąbrowskim, m. Tarnów, tarnowskim;
 • są osobami biernymi zawodowo lub bezrobotnymi, niezarejestrowanymi w Urzędzie Pracy lub osobami pracującymi (emigrantami/reemigrantami lub osobami odchodzącymi z rolnictwa).

Formularze i dokumenty rekrutacyjne:

 1. Umowa o uczestnictwo w projekcie (PDF)
 2. Formularz rekrutacyjny (PDF)
 3. Regulamin projektu (PDF)
 4. Oświadczenie Uczestnika Projektu (PDF)
 5. Oświadczenie o dostarczeniu informacji o statucie po zakończeniu projektu (PDF)
 6. Zgoda na publikacje wizerunku (PDF)
 7. Wniosek o zwrot kosztów dojazdu (PDF)

Harmonogram wsparcia:

 1. Harmonogram wsparcia (PDF)

Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie!

Kontakt:

Inventum Sp. z o. o. ul. Siemiradzkiego 11a/2 33-300 Nowy Sącz E-mail: wioletta.krajewska@inventum-global.pl Tel.: 18 521 10 18 Biuro projektu jest dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, nie posiada stopni ani barier architektonicznych.

Biuro projektu/punkt rekrutacyjny

Siedziba Fundacji EDUMOCNI ul. Kościuszki 37A 33-100 Tarnów Anna Gabiga – rekruter tel. + 48 884 004 939 a.gabiga@edumocni.pl
]]>