Projekt pt. „Projekt partnerski. Aktywna integracja osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym”, nr. RPWM.11.01.01-28-0167/16 jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa: XI. Włączenie społeczne, 11.1. Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie, 11.1.5. Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym – projekty konkursowe. Całkowita wartość projektu wynosi 2 566 150,25 złotych, z czego 2 181 227,71 złotych stanowi dofinansowanie z funduszy europejskich. Projekt realizowany będzie od 01.05.2017 – 30.04.2019.

Krótki opis projektu:

Cel główny: Zwiększenie aktywności społeczno-zawodowej 150 osób w wieku 15-64l, zagrożonych ryzykiem ubustwa i/lub wykluczeniem społecznym z województwa warmińsko-mazurskiego z gmin wiejskich i gmin miejscko-wiejskich w powiatach: elbląskim, mrągowskim, nidzickiem, olsztyńskim, poprzez zastsowanie instrumentów aktywnej integracji społeczono-zawodowo-zdrowotnej w okresie od 1 maja 2017r 0 30 kwietnia 2019. W ramach projektu przeprowadzone zostają następujące formy wsparcia:
 • sporządzenie Indywidualnego Planu Działania
 • indywidualne doradztwa zawdowego
 • warsztaty zarządzania czasem
 • warsztaty asertywności
 • szkolenia zawodowe
 • pośrednictwo pracy
 • staże zawodowe

Biuro Projektu:

ul. Różowa 16 10-149 Olsztyn

Biuro projektu jest dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, nie posiada stopni ani barier architektonicznych.

 1. Zapytanie ofertowe na catering oraz przeprowadzenie grupowych warsztatów zarządzania czasem oraz grupowych warsztatów asertywności (PDF)
 2. I tura – Pytania wykonawców i odpowiedzi zamawiającego – Zapytanie ofertowe na catering oraz przeprowadzenie grupowych warsztatów zarządzania czasem oraz grupowych warsztatów asertywności (PDF)
 3. II tura – Pytania wykonawców i odpowiedzi zamawiającego – Zapytanie ofertowe na catering oraz przeprowadzenie grupowych warsztatów zarządzania czasem oraz grupowych warsztatów asertywności (PDF)
 4. Zapytanie ofertowe na catering oraz przeprowadzenie grupowych warsztatów zarządzania czasem oraz grupowych warsztatów asertywności (PDF)
]]>