Wartość projektu: 2 543 040,00 zł Dofinansowanie z UE: 2143 274,11 zł Dofinansowanie z BP: 399 765,89 zł

Projekt realizowany jest od 01.01.2022r. – 30.06.2023r.

Opis projektu:

Projekt pt. „Moc aktywizacji zawodowej”, nr POWR.01.05.01-IP.03-00-001/20 realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa I. Rynek pracy otwarty dla wszystkich. Działanie 1.5 Rozwój potencjału zawodowego osób z niepełnosprawnościami. Projekt realizowany jest od 01.01.2022r. do 30.06.2023r. i obejmuje województwo: małopolskie, śląskie lub opolskie. Celem głównym projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia i poprawa sytuacji na rynku pracy oraz sytuacji życiowej i finansowej 200os. (110 kobiet, 90 mężczyzn) w wieku od 18 lat i więcej z województwa małopolskiego, śląskiego lub opolskiego poprzez realizację wsparcia indywidualnego i kompleksową aktywizację zawodowo-edukacyjną obejmującą instrumenty i usługi rynku pracy, które zostaną zidentyfikowane jako konieczne dla uzyskania zatrudnienia przez osobę objętą wsparciem. Projekt jest skierowany do 200 osób z niepełnosprawnościami w wieku 18 lat i więcej pozostających bez zatrudnienia, osób bezrobotnych i biernych zawodowo lub zatrudnionych na umowach krótkoterminowych lub cywilnoprawnych zamieszkujących na terenie województwa małopolskiego, śląskiego lub opolskiego w tym 160 osób niepracujących (88 kobiet i 72 mężczyzn) i 40 osób pracujących (22 kobiet i 18mężczyzn).

Projekt skierowany jest do 200 osób (110 K i 90 M), które:

 • zamieszkują województwo małopolskie, śląskie lub opolskie
 • są osobami powyżej 18 roku życia
 • posiadają orzeczenie o niepełnosprawności

W ramach projektu oferujemy:

 • wsparcie doradcy zawodowego, pośrednika pracy i trenera pracy
 • szkolenia zawodowe nadające kwalifikacje wraz ze stypendium szkoleniowym
 • 3 miesięczny płatny staż zawodowy

Uczestnikom projektu zapewniamy:

 • zwrot kosztów dojazdu
 • zwrot kosztów opieki nad dzieckiem lub osobą zależną

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY

Formularze i dokumenty rekrutacyjne:

 1. Regulamin projektu (PDF)
 2. Formularz rekrutacyjny (PDF)
 3. Oświadczenie uczestnika projektu (PDF)
 4. Oświadczenie o dostarczeniu dokumentów potwierdzających podjęcie zatrudnienia (PDF)
 5. Oświadczenie uczestnika/czki (PDF)
 6. Zgoda na publikację wizerunku (PDF)
 7. Wniosek o zwrot kosztów dojazdów (PDF)
 8. Oświadczenie przewoźnika o cenie biletu (PDF)
 9. Wniosek o zwrot kosztów opieki nad dzieckiem osobą zależną (PDF)

  Kontakt:

  Inventum Sp. z o. o. Siemiradzkiego 11A 33-300 Nowy Sącz E-mail: kinga.plachczynska@inventum-global.pl Tel.: 605 104 409 Biuro projektu jest dostosowane do potrzeb osób ze specjalnymi potrzebami, nie posiada stopni ani barier architektonicznych. Projekt „Moc aktywizacji zawodowej” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, nr projektu: POWR.01.05.01-00-0044/20 1. I. Rynek pracy otwarty dla wszystkich; Działanie 1.5 Rozwój potencjału zawodowego osób z niepełnosprawnościami; Poddziałanie 1.5.1 Rozwój potencjału zawodowego osób z niepełnosprawnościami – Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
  ]]>