Inventum » Zawodowcy na rynku pracy
Zawodowcy na rynku pracy

Projekt „Zawodowcy na rynku pracy” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020. Nr projektu: RPWP.08.03.01-30-0057/18; numer i nazwa Osi Priorytetowej: 8 Edukacja. Numer i nazwa Działania dla Osi: 8.3. Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy.

Beneficjent: Firma Inventum Sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Sączu przy ul. Mikołaja Reja 20 A

Partner: Starostwo Powiatowe w Pleszewie/Zespół Szkół Usługowo-Gospodarczych, Pleszew 36, 63-300 Pleszew
Projekt jest realizowany w okresie od 01.01.2019 do 31.12.2020

Wartość projektu – 646 865,49 zł, w tym 582 165,49 zł dofinansowania.

Opis projektu:

Projekt obejmuje wsparciem 150 (65K) uczniów w tym 6 nauczycieli (3k i 3m) Branżowej Szkoły I Stopnia Nr 2 im. H. Cegielskiego z Zespołu Szkół Usługowo- Gospodarczych w Pleszewie.

Celem głównym projektu jest zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów, poprawienie jakości kształcenia i szkolenia zawodowego uczniów oraz podniesienie kompetencji 6 nauczycieli poprzez szkolenia z zakresu obsługi wyposażenia pracowni przedmiotowych. Do celu przyczyni się także doposażenie pracowni zawodowej w sprzęt rekomendowany przez przedsiębiorców.

Warunki formalne udziału w Projekcie:

 1. Uczęszczanie do ZSUG w Pleszewie (do 19 r.ż.)
 2. Os. zamieszkała/ucząca się na terenie woj. wielkopolskiego
 3. Podpisany formularz zgłoszeniowy do Projektu oraz oświadczenie
 4. Podpisaną deklarację udziału w Projekcie

Kryteria udziały w Projekcie:

 1. Udział w olimpiadach, konkurs., zaangaż. w życie szkoły

Kryt. dodatkowe:

 1. OZN – pierwszeństwo na podst. orzeczenia o niepełnosprawności
 2. Kolejność zgłoszeń
 3. Udział Kobiet i Mężczyzn zgodnie ze strukturą płci w szkole.

W ramach projektu Uczestnik/- czka weźmie udział z niżej wymienionych formach wsparcia:

 • Staże zawodowe wraz z stypendium stażowym,
 • Doradztwo zawodowe
 • Szkolenia zawodowe/ kursy:
  W ramach projektu realizowane są szkolenia dla uczniów:

  1. Kurs obsługi wózka widłowego
  2. Kurs spawania MAG
  3. Kurs spawania TIG
  4. Obsługa kas fiskalnych
  5. Techniki sprzedaży
  6. Barman

Zaplanowano również doposażenie pracowni mechanicznej i budowlano-montażowej oraz przeszkolenie nauczycieli w zakresie obsługi wyposażenia pracowni.

Aktualności:

Formularze i dokumenty rekrutacyjne:

 1. Dokumenty rekrutacyjne (PDF)
 2. Zapytanie ofertowe 1 – doposażenie pracowni (PDF)
 3. Zapytanie ofertowe 2 – doposażenie pracowni (PDF)
 4. Harmonogram Kurs spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG (PDF)
 5. Harmonogram Kurs spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metodą TIG (PDF)
 6. Harmonogram Barman (PDF)
 7. Harmonogram Obsługa kas fiskalnych (PDF)
 8. Harmonogram Kurs operatopra wózka jezdniowego z bezpieczną wymianą butli gazowej (PDF)
 9. Kurs operatora wózka jezdniowego z bezpieczną wymianą butli gazowej (PDF)

Zapytanie ofertowe:

 1. Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie szkoleń zawodowych (PDF)

Kontakt:

sekretariat ZSUG ul. Poznańska 36, 63-300 Pleszew tel.: 62 508 11 55, 728 912 215
wioletta.krajewska@inventum-global.pl, tel.796 419 930

Udział w Projekcie jest bezpłatny.

Dok. rekrutacyjne w wersji papierowej składać należy w biurze projektu na terenie szkoły.

Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone. Inventum sp.z o.o.