o standardzie VCC

Inventum to firma zajmująca się prowadzeniem szkoleń i egzaminów w standardzie VCC.

Vocational Competence Certificate (VCC) to system kształcenia i certyfikacji kompetencji zawodowych. Pozostaje w zgodzie z krajowymi i europejskimi standardami oraz wytycznymi, w zakresie kształcenia zawodowego i potwierdzania kwalifikacji, w szczególności z Europejską Ramą Kwalifikacji, inicjatywą Unii Europejskiej „Nowe umiejętności w nowych miejscach pracy” (umożliwiająca Europejczykom kształcenie zawodowe przez całe życie) oraz Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach.

Przynależność Inventum do społeczności VCC, jako Akademia Edukacyjna i Partner Egzaminacyjny, gwarantuje uczestnikom szkoleń większe możliwości w znalezieniu pracy. Proponujemy Państwu szkolenia zawodowe oraz umożliwiające zdobywanie poszczególnych kompetencji np. język obcy branżowy. Po zakończonych szkoleniach uczestnicy mają możliwość przystąpienia do egzaminu VCC, zakończonych pozyskaniem certyfikatu VCC. Certyfikaty VCC są honorowane przez instytucje rynku pracy, instytucje pomocy społecznej, jednostki rządowe i samorządowe, instytucje branżowe, szkoły, uczelnie wyższe i inne podmioty, które realizując swą misję społeczną, podejmują działania w obszarze kształcenia zawodowego, w sposób zgodny z wytycznymi Strategii Europa 2020 oraz Europejską Ramą Kwalifikacji. Certyfikat VCC znalazł także uznanie u pracodawców niemieckich.

Zagwarantuj sobie pracę! CERTYFIKAT VCC Z LOGO EUROPASSU

Szkolenia w obszarach:

  • New Competences – kompletna ścieżka obejmująca szkolenia, egzaminy i certyfikację, pozwalająca na zdobycie nowego zawodu.
  • Select Competences – kompetencje cząstkowe uzupełniające posiadane już kwalifikacje zawodowe
  • Language Competence – kompetencje językowe branżowe
]]>