Inventum » nowy zawód
nowy zawód

Logistyk spedytor

Zawód logistyk-spedytor łączy w sobie dwie bardzo ważne profesje (logistyk i spedytor), które bazują w większości na wiedzy praktycznej. To właśnie w praktyce najczęściej powstają różne koncepcje usprawniania przepływu towarów w handlu i dystrybucji, które są potem wykorzystywane w innych dziedzinach zarządzania. Obecnie polskie przedsiębiorstwa wprowadzają na masową skalę nowoczesne metody zarządzania logistycznego. Powstaje w związku z tym ogromne zapotrzebowanie na kadrę o kompetencjach umożliwiających kierowanie działami logistyki, transportu czy spedycji.Od logistyka wymaga się sprawnej organizacji procesu przepływu surowców i materiałów od źródeł ich powstawania, aż do końcowego odbiorcy. Po odpowiednim przeszkoleniu kandydat potrafi zarządzać tym procesem oraz kontrolować go i ciągle usprawniać tak, aby ostateczny odbiorca otrzymał potrzebny mu produkt właśnie wtedy, kiedy go potrzebuje, szybko i po możliwie najniższych kosztach. Spedytor w swojej pracy zajmuje się organizowaniem transportu, zarządzaniem flotą, opracowywa-niem instrukcji wysyłkowych i materiałów informacyjnych dla klientów oraz organizacją wyładunku towarów lub załadunku. Sporządza umowy z klientami, kontrahentami krajowymi i zagranicznymi, uzgadnia sposoby i miejsca dostarczenia ładunku. Prowadzi rozliczenia cła, wypełnia druki celne, organizuje odprawy celne towarów sprowadzanych z zagranicy lub wywożonych z kraju, organizuje wyładunek i załadunek towarów. Ponadto zna doskonale stronę popytową i podażową rynku usług logistycznych. Obecnie logistycy i spedytorzy są niezbędni w niemal każdej dziedzinie gospodarki. Spedytor-logistyk może pracować jako specjalista ds. spedycji krajowej i międzynarodowej, referent spedycyjny, kierownik magazynu czy punktu ładunkowego, sprzedawca usług spedycyjnych, dyspozytor, organizator przewozów, specjalista ds. sprzedaży i prognozowania popytu, kierownik floty, specjalista ds. logistyki, kierownik działu spedycji itp. Znajdują oni zatrudnienie w różnych przedsiębiorstwach, m.in. produkcyjnych, handlowych i usługowych w sferze zarządzania logistycznego oraz w firmach transportowych, spedycyjnych i firmach oferujących pakiety usług logistycznych. Znajomość logistyki pozwala na podjęcie pracy związanej z dystrybucją, zaopatrzeniem, przewozami i zapasami, a więc w dziedzinie, którą nazywamy zarządzaniem łańcuchem dostaw. Zapotrzebowanie na specjalistów logistyków zgłaszają tak firmy zagraniczne, jak i w coraz większym stopniu firmy polskie. Cechami, którymi powinien charakteryzować się spedytor-logistyk, są m.in. łatwość w nawiązy-waniu kontaktów z ludźmi, odporność na stres, umiejętność szybkiego uczenia się, zdolności analityczne, podzielność i koncentracja uwagi, odpowiedzialność i dokładność. Warunki pracy w tym zawodzie nie są szkodliwe, jednakże mogą być stresujące i wymagające podejmowania szybkich decyzji. Dodatkowo, zawód spedytora?logistyka wiąże się częstymi podró-żami służbowymi. Nie są wymagane szczególne wymagania zdrowotne. Spedytor  logistyk może podwyższać swoje kwalifikacje zawodowe, uczestnicząc w wielu różnych dodatkowych kursach, szkoleniach i seminariach branżowych. Pomocne w rozwoju zawodowym absolwenta są również liczne czasopisma i raporty oraz stowarzyszenia logistyczne. Zalecana liczba godzin szkolenia wynosi 240, w tym:
  • 70 godzin teorii
  • 60 godzin praktyki
  • 50 godzin IT
  • 60 godzin języka obcego branżowego
Ostateczna liczba godzin szkolenia uzależniona jest od liczebności grupy, oraz poziomu znajomości zagadnień zawodowych. Czas trwania egzaminu:
  • część teoretyczna: 60 min.
  • część praktyczna: 150 min.
Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone. Inventum sp.z o.o.