Inventum » nowy zawód
nowy zawód

Opiekun osób starszych

Specyfika tego nowo powstałego zawodu wskazuje w znaczącym stopniu na kompetencje interpersonalne. Stąd szczególny nacisk w szkoleniu, oprócz wiedzy i praktyki, położony został na elementy relacji międzyludzkich. Zawód ten, jak żaden inny, wymaga osobistego zaangażowania emocjonalnego i znajomości ludzkiej psychiki. W oparciu o wiedzę uzyskaną w rozmowach z samymi zainteresowanymi, czyli osobami starszymi, które poszukują kompetentnych opiekunów, pomagających im w pokonywaniu trudów każdego dnia, stworzony został program certyfikacji, przygotowujący do realizacji powyższych zadań. Zakres merytoryczny, obejmujący wiadomości teoretyczne, które podlegają ocenie egzaminacyjnej, obejmuje takie zagadnienia, jak: podstawy psychologii, gerontologia, podstawy psychiatrii, dietetyka i przygotowanie posiłków, podstawy higieny i pielęgnacji, pierwsza pomoc i obsługa medyczna, komunikacja interpersonalna, etyka w zawodzie opiekuna, wiadomości z zakresu bhp i p. poż. Ponadto w zakresie teoretycznym, kształtując kompetencje informatyczne, uczestnik szkolenia poznaje obsługę komputera, oprogramowania użytkowego, narzędzi i urządzenia do przetwarzania informacji. Zakres praktyczny, zakończony egzaminem zawodowym, obejmuje ćwiczenia i zadania wynikające z przygotowania teoretycznego. Każdy uczestnik pod okiem opiekuna praktyk wykonuje czynności, określone przez zakres merytoryczny, który uwzględnia współpracę z pracodawcą (staże w Ośrodkach Pomocy Społecznej, szpitalach, u osób starszych wskazanych przez odpowiednie organy, itp.). Każdy uczestnik przechodzi cykl szkolenia z zakresu języka obcego. Najpierw poznaje język w zakresie ogólnym, a następnie uczy się i praktykuje specyficzne zwroty i wyrażenia branżowe. Zalecana liczba godzin szkolenia wynosi 228, w tym:
  • 69 godziny teorii
  • 69 godziny praktyki
  • 30 godzin IT
  • 60 godzin języka obcego branżowego
Ostateczna liczba godzin szkolenia uzależniona jest od liczebności grupy, oraz poziomu znajomości zagadnień zawodowych. Czas trwania egzaminu:
  • część teoretyczna: 60 min.
  • część praktyczna: 240 min.
Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone. Inventum sp.z o.o.