Inventum » nowe kompetencje
nowe kompetencje

Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych

Pracownik zajmujący się prowadzeniem spraw kadrowo-płacowych, legitymujący się certyfikatem VCC, posiada gruntowną, aktualną wiedzę i umiejętności w zakresie prawa pracy oraz stosunków z niego wynikających, jak również stosunków pokrewnych, dotyczących:
  • stwarzania warunków do wszechstronnego i harmonijnego przyjmowania pracownika do pracy,
  • nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy.
Ponadto, taka osoba prowadzi działalność w zakresie określania czasu pracy, wydawania świadectwa pracy, urlopu wypoczynkowego,  wynagrodzenia ze stosunku pracy, wynagrodzenia za czas niewykonywania pracy, wynagrodzenia za czas niezdolności  do pracy z powodu choroby, świadczeń chorobowych dla pracowników. Posiada znajomość wybranych programów do obsługi kadrowo-płacowej i ubezpieczeniowej, jak również ogólnych zagadnień prowadzenia działalności gospodarczej, oraz organizacji pracy małych zespołów. Pracownik zajmujący się prowadzeniem spraw kadrowo-płacowych kieruje się etyką, poszanowaniem praw pracodawcy i pracownika, przestrzega również zasad BHP, zasad ergonomii, stosuje przepisy prawne. Posiada zdolność organizacji samodzielnego procesu pracy, jak i pracy w zespole. Certyfikat VCC uprawnia do pracy w dziale: kadr, spraw personalnych, zarządzania zasobami ludzkimi poszczególnych przedsiębiorstw. Moduł oparty jest na PODSTAWIE PROGRAMOWEJ KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE z dnia 7 lutego 2012 r. Zawód: technik ekonomista (331403), kwalifikacja A.35. Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji  (2. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych). Czas trwania egzaminu:
  • część teoretyczna: 30 min.
  • część praktyczna: 30 min.
Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone. Inventum sp.z o.o.