Inventum » nowe kompetencje
nowe kompetencje

Przedsiębiorczość

Szkolenie z zakresu „Przedsiębiorczość – podstawy ekonomii dla nieekonomistów” jest adresowane do studentów studiów nieekonomicznych oraz osób dorosłych, które chcą poznać podstawy nauk ekonomicznych. Uczestnik w trakcie szkolenia zdobędzie informacje niezbędne do zrozumienia szeregu zjawisk gospodarczych oraz praktycznego wykorzystania ich mechanizmów. W szczególności w wyniku szkolenia nabędzie kompetencje za następującego zakresu:
 • Podstawowego słownictwa w zakresu nauk ekonomicznych,
 • Decyzji zakupowych konsumenta,
 • Decyzji produkcyjnych przedsiębiorcy, w tym problematyki opłacalności produkcji,
 • Równowagi rynkowej i innych zagadnień mikroekonomicznych,
 • Rachunków narodowych i podstawowych założeń polityk makroekonomicznych,
 • Podstawowych zagadnień z obszaru finansów publicznych,
 • Cyklu koniunkturalnego i innych zagadnień makroekonomicznych,
 • Organizacji polskiego systemu bankowego,
 • Historii polskiej bankowości,
 • Produktów bankowych przeznaczonych dla klienta indywidualnego,
 • Znajomości rynków pieniężnych,
 • Znajomości rynków papierów dłużnych,
 • Znajomości rynków papierów właścicielskich,
 • Znajomości instrumentów pochodnych,
 • Podstaw analizy finansowej,
 • Analizy powiązań pomiędzy obszarami gospodarki, ich wzajemnego oddziaływania oraz kanałów tych oddziaływań.
Nabycie tych kompetencji daje podstawę do:
 • Krytycznej analizy informacji gospodarczych,
 • Samodzielnej i krytycznej oceny decyzji polityków i ich wpływu na stan gospodarki,
 • Oceny potencjału rynkowego przedsięwzięcia, w tym również aspektów takich jak minimalny poziom sprzedaży, czynniki determinujące podaż i popyt itd.,
 • Porównań oferty bankowej w zakresie warunków oferowanych przez poszczególne banki,
 • Rozpoczęcia oraz realizacji procesu inwestycyjnego na rynkach kapitałowo-pieniężnych.
Egzamin obejmuje:
 • 1) 30 pytań testowych jednokrotnego wyboru – 1,5 godziny na rozwiązanie,
 • 2) 2 zadania opisowe – 0,5 godziny na rozwiązanie, za każde poprawnie
 • 3) 2 zadania obliczeniowe – 0,5 godziny na rozwiązani.
Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone. Inventum sp.z o.o.